Žakas Fresko: kas mūsų laukia ateityje?

Žakas Fresko – mūsų dienų Šviesuolis, jis padovanojo žmonėms Viltį – kad galima gyventi kitaip: laisvai, harmoningai, taikiai, vieningai, kūrybingai..

Jis vertas didžiausios pagarbos už tai, kad visą savo gyvenimą išliko ištikimas kilnioms humaniškoms idėjoms. Už tai, kad nesiekia naudos tik sau, kad nuolat besąlygiškai darbuojasi visų žmonių gerovei. Nežiūrint į nieką..

Nuoširdžiai linkiu jam pamatyti savo idėjų įgyvendinimą!

Žakas Fresko apie ateitį

*Mes dažnai girdime per informavimo priemones apie visas mūsų dienų blogybes. Bet ar dažnai girdime apie realius šių problemų sprendimų būdus? Šiandien daug kas kritikuoja, bet mažai kas rimtai galvoja apie problemų sprendimus.

*Ateitis neateina savaime. Mes turime ją sukurti – pirmiausiai suprasti mūsų visų siekius, paskatas, tikslus ir atrasti būdus, kaip visa tai bendromis jėgomis įgyvendinti.

*Dauguma žmonių nesupranta pagrindinių socialinio vystymosi dėsnių ir to, kaip jie veikia jų elgesį ir vertybinius orientyrus. Todėl jie nedaro išvadų, nežiūrint į tai, kad nuolat patiria spaudimą, baimę, nerimą dėl rytojaus, beprasmiškumą.

*Dauguma žmonių išmokyti vykdyti tam tikras užduotis, kad uždirbtų pragyvenimui, bet neišmoko mąstyti kritiškai. Ir net tuomet, kai jiems siūlomi konkretūs šiuolaikinių žmonijos problemų sprendimai, jiems neužtenka žinių, kad juos įvertintų.

*Turime keisti esamą gyvenimo sistemą, priešingu atveju nuolat susidursime su visomis šios sistemos problemomis – aplinkos tarša, bedarbyste, benamyste, nusikaltimais, karais, badu, ekonominėmis krizėmis, skurdu, ligomis, įvairiomis priklausomybėmis, moraline degradacija.

*Dabartinė visuomeninė sistema, jos valdymo metodai ir nuolatinės sisteminės krizės veda į visapusišką sistemos kolapsą ir lūžio momentą, kuris privers žmoniją rinktis naują gyvenimo kryptį.

*Tik išmintingas Žemės išteklių valdymas padės išspręsti visas šiandienines problemas. Naujoji visuomeninė sistema turi būti harmoninga, taiki, kūrybinga, atverianti beribes galimybes žmonijos vystymuisi ir tobulėjimui.

*Mums teks pripažinti, kad turime vienintelį teisingą ir sąžiningą sprendimą – pripažinti Žemės išteklius bendru visos žmonijos paveldu.

*Pereinamuoju laikotarpiu visos šalys priims sprendimą vienytis ir naudoti Žemės resursus bendram žmonijos labui. Reikės atlikti didžiulę turimų resursų – gamtos išteklių, gamyklų, ariamų žemių ir t.t. – inventorizaciją naujojo socialinio modelio parametrams nustatyti.

*Bus įkurta visiems prieinama turimų resursų duomenų bazė ir veiksmų koordinavimo centrai – tai leis planuoti tolimesnius žingsnius. Pagrindinė pirmaeilė užduotis bus gyventojų aprūpinimas maistu, vandeniu, būstu, medicininės pagalbos suteikimas ir aprūpinimas ekologiškais energijos ištekliais.

*Visos masinio informavimo priemonės bus panaudotos tam, kad supažindintų žmones su naująja pasauline gyvenimo sistema.

*Ypatingas dėmesys bus skiriamas tiems regionams, kur yra skurdas, badas, kur išsekintos chemine žemdirbyste ar nederlingos žemės. Ten bus pritaikyti visi naujausi ekologinės žemdirbystės (pvz., hidroponika) ir greito namų surinkimo gyvenviečių statybos metodai.

*Ekologiški energijos šaltiniai palaipsniui keis senąsias elektros linijas. Atsižvelgiant į vietovę, poreikius ir turimus išteklius, elektrą gamins vėjas, saulė, laisvoji aplinkos energija, geoterminiai procesai ir t.t..

*Dauguma pasaulio mokslo įstaigų darbuosis ties naujų gyvenviečių modelių, pramoninių objektų ir transporto priemonių kūrimu. Bus kuriamos ir susikaupusių atliekų ekologiškos utilizavimo sistemos.

*Visi tyrimai ir projektai nepriklausys nuo finansavimo, nes turimi ištekliai bus nukreipiami ten, kur jie labiausiai reikalingi. Tai pagreitins visų projektų įgyvendinimą.

*Visose srityse žmonės darbuosis tam, kad panaikintų bet kokį nepriteklių. Bus kuriamos ir greito reagavimo komandos nenumatytiems atvejams.

*Bus pertvarkomos švietimo ir medicinos sistemos, atsižvelgiant į gyventojų skaičių ir poreikius tam tikroje vietovėje. Kai kurie medicininiai punktai bus mobilūs – juos galima bus įrengti ten, kur bus poreikis.

*Svarbiausia – žmonija pradės vienytis bendriems tikslams visų labui. Kiekvienas žmogus turės visas galimybes išreikšti savo talentus ir geriausius gabumus. Bus sukurta kūrybinga vienybės atmosfera, kurioje žmonės greitai pamirš visą patirtą negatyvumą ir nelaimes.

*Tai bus didžiulė taiki žmonių mobilizacija, nukreipta į gamtos atkūrimą ir visuotinę žmonijos gerovę. To dar nebuvo žmonijos istorijoje, ir bus įmanoma tik tuomet, kai tam netrukdys pinigai.

Iš Žako Fresko pasisakymų parengė ir vertė ruvi.lt

Permainų dvasia

*Piniginė sistema buvo sukurta labai seniai, bet mes iki šiol naudojamės ta pačia pasenusia sistema, kuri didžiąja dalimi yra visų šiuolaikinių problemų kaltininkė.

*Kol gyvename šioje sistemoje, mes visada patirsime jos kuriamas problemas: skurdą, nelygybę, badą, nesantaiką, nusikaltimus, karus, korupciją ir t.t..

*Mūsų dienomis finansiniai apribojimai trukdo novatoriškumo, individualios kūrybos ir asmeninės iniciatyvos vystymuisi. Sistema sukuria sąlygas, kurios apriboja žmonių interesus, galimybes ir gabumus.

*Piniginė sistema ardo ir šeimos darną. Dabar abu sutuoktiniai dirba, todėl tėvai neturi laiko savo vaikams, ir vaikai dėl to jaučia tėvų dėmesio trūkumą. Be to, tėvai nuolat patiria stresą dėl nuolat augančių kainų ir mokesčių, dėl baimės prarasti darbą, dėl neaiškios ateities, o tai taip pat neigiamai veikia bendrą psichologinę atmosferą šeimoje.

*Piniginė sistema ugdo vartotojų visuomenę. Tai vienišų žmonių visuomenė, kurie gali turėti viską, išskyrus tai, kas jiems iš tikrųjų būtina.. Kai žmonės išmoks vienytis, dalintis, bendradarbiauti – jų vienatvė pasibaigs.

*Dauguma žmonių rimtai susirūpinę dėl žmonijos ateities ir jau aiškiai mato esamos realybės tendencijas: augantį globalinį chaosą, betvarkę ir neatsakingą gamtos resursų eikvojimą.

*Visa tai galiausiai atneša žalą net ir tiems, kas mano, jog yra apsaugoti nuo visų aukščiau išvardintų faktorių. Visi, tarp jų ir turtingiausi visuomenės sluoksniai, pajus sociumo poreikių ignoravimo vardan asmeninės naudos pasekmes.

*Be jokių abejonių, net pats turtingiausias mūsų dienų žmogus žymiai jaukiau jaustųsi visuomenėje, kur didžiausias tautos turtas yra žmonės, išmintingai valdantys gamtos resursus, kuriantys humanišką santvarką ir bendradarbiaujantys visų gerovei.

*Civilizacija šiandien žino tik vieną  gyvenimo sistemą, tačiau ji – ne vienintelė. Vis daugiau žmonių visame pasaulyje suvokia, kad būtina keisti žmonijos gyvenimo orientyrus: pinigų valdžią, baimę, melą ir jėgą turi pakeisti vienybė, taika, tiesa ir bendradarbiavimas.

*Projektas “Venus“ siūlo realų veiksmų planą socialiniams pokyčiams, nukreiptiems į taikų ir stabilų žmonijos vystymąsi. Naujos sistemos tikslas – dinamiškos pusiausvyros su gamta nustatymas ir gausos užtikrinimas visai žmonijai.

*Visi pasaulio resursai turi būti paskelbti bendru visos žmonijos paveldu – bet koks kitoks resursų paskirstymas atves į tas pačias problemas, kurias turime šiandien.

*Projektas “Venus“ – į resursus orientuota ekonominė sistema, kur žmonės galės laisvai rinktis savo interesus ir vystyti savo kūrybinį potencialą be valdžios kišimosi ir be finansinių apribojimų.

*Į resursus orientuota ekonomika operuoja ne pinigais, o turimais resursais, siekiant sukurti patį teisingiausią ir efektyviausią jų paskirstymą.

*Išsilavinimas bus praktiškas, visiems prieinamas, lankstus. Reikalingų žinių pritaikymas, kūrybingumo ir iniciatyvumo ugdymas bei mokymas dirbti grupėje suteiks žmogui vertingą išsilavinimą, kurį jis galės pritaikyti gyvenime ir toliau vystyti.

*Be bazinių žinių, mokslo įstaigose bus mokoma žmoniškumo: vienybės, meilės, pagarbos gamtai ir visai gyvybei, bendradarbiavimo, santarvės, kūrybingumo.

*Žmones vienys rūpestis gamta, žmonijos gerovė ir bendri evoliuciniai tikslai. Gerokai trumpesnė darbo diena suteiks galimybę skirti daugiau laiko šeimos ir asmeniniams interesams, o laisvai prieinamos prekės ir paslaugos išlaisvins nuo ekonominio streso.

*Palaipsniui visos senosios piniginės sistemos problemos liks praeityje. Dauguma dabarties miestų bus demontuoti ir pilnai utilizuoti, liks tik kai kurie fragmentai, kaip muziejiniai eksponatai. Augs lengvai montuojami šiuolaikiniai miestai ir gyvenvietės, atitinkančios besivystančios visuomenės poreikius.

*Pirmasis Projekto “Venus“ etapas – tyrimų centras 10 hektarų plote Floridos pietryčiuose JAV, kur ateitis palaipsniui įgauna realias formas. Statybinis kompleksas ir konferencijų centras papildomi originaliais modeliais, spalvingomis iliustracijomis, specialia literatūra ir video medžiaga. Įgyvendintos Projekto “Venus“ idėjos padeda žmonėms pažvelgti į netolimą ateitį 🙂 ..

Iš Žako Fresko pasisakymų, vertė ruvi.lt

Pamatyti realybę tokią, kokia ji yra..

Tam, kad pamatytume realybę tokią, kokia ji yra, reikia tiesiog stebėti gyvenimą: susieti priežastis ir pasekmes, daryti iš to išvadas. Tai nėra lengva, nes žmonių dėmesį ir nuovoką nuolat blaško įvairios informacinės priemonės, kurių tikslas – suformuoti ir įdiegti tam tikrą nuomonę.

Žakas Fresko peržengė savo gyvenimo šimtmetį, todėl turėjo daug laiko stebėjimams, tyrinėjimams ir išvadoms iš patirties. Tai reto žingeidumo ir kūrybingumo žmogus, kurio gyvenimo išmintimi galima pasikliauti, nes jo idėjos ir veikla nukreiptos visos Žemės ir žmonijos gerovei.

Jis nuolat atkreipia žmonių dėmesį, kad įvairios pasaulinės krizės – tai netinkamos gyvenimo sistemos pasekmės. Vienoje iš savo knygų jis rašo: “Jei mūsų sistemoje viskas, įskaitant ekologines ir socialines problemas, liks nepakitę, tuomet mes susidursime su mūsų atgyvenusios piniginės-kreditinės ir politinės sistemos ekonominiu ir socialiniu kolapsu.“

Kad geriau suprastume didžiulės pasaulinės sistemos veikimą, galime perkelti jos veikimo principus į šeimos gyvenimą. Tuomet tampa akivaizdu, kad šeimos gerovė gali būti pasiekta tik geranoriškais, sąžiningais, suderintais visų šeimos narių veiksmais bendram labui.

Nei melu, nei savanaudiškumu, nei agresija ar intrigomis niekada nepasieksime bendros gerovės šeimoje. Jei šeimoje blogai, reiškia, šeimos gyvenimo ir bendravimo būdas yra neteisingas: jei jos nariai kenčia, vyrauja priešiškumas, kyla konfliktai – toks gyvenimo būdas griauna šeimą.

Tą patį galima pasakyti ir apie visuomenės gyvenimą: jei yra skurdas, bedarbystė, karai, nusikaltimai, korupcija, badas, priešiškumas – tuomet gyvenimo sistema yra neteisinga.  Tačiau žmonės dažniausiai atkreipia dėmesį į negeroves, bet rečiau – į jų priežastis.

Todėl susitikimuose su Žaku Fresko dažnai klausia: o gal mums tiesiog trūksta padorių žmonių valdžioje?. Atsakydamas į šį klausimą, Žakas Fresko taip pat siūlo pasitelkti pavyzdį iš gyvenimo: pabandykime įsivaizduoti, kad turime seną, blogai veikiantį automobilį ir norime, kad jis gerai važiuotų..

Pasvarstykime: gal būt, šiam automobiliui reikalingas profesionalus vairuotojas, gal tai pagerins situaciją iš esmės? Tarkim, naujasis vairuotojas yra žymiai geresnis už buvusį ir turi puikius vairavimo įgūdžius.

Bet jei automobilis užges kiekviename kelionės kilometre, arba jo ratas bus prakiuręs, ar dėl problemų su žvakėmis jis apskritai neužsives, tuomet koks bebūtų patyręs vairuotojas, važiuoti tokiu automobiliu jis negalės.

Todėl pirminė problema šioje situacijoje ne vairuotojo padorume ar patirtyje, bet jo vairuojamo automobilio stovyje. Vairuotojas gali būti labai patyręs, bet su nuolat gendančiu automobiliu negalės važiuoti net profesionalus lenktynininkas.

Kai automobilis genda, mes kreipiamės į meistrus, kurie ieško gedimų ir juos šalina. Tačiau kai gedimai vis dažnesni ir rimtesni, o mūsų išlaidos remontui vis didesnės, tuomet natūralu, kad mes pradedame galvoti apie automobilio pakeitimą.

Bet tas pakeitimas turi būti esminis – kitas automobilis turi būti gerai veikiantis, kitaip vėl turėsime tas pačias problemas, tik išoriškai kitokį automobilį.

Taigi, jei norime išspręsti problemą su senu, blogai važiuojančiu automobiliu – turime spręsti problemą iš esmės, o ne ieškoti geresnio vairuotojo. O dabar perkelkime tai į visuomenės gyvenimą: ar vis dar manote, kad padorūs žmonės valdžioje- tai problemos sprendimas?.

Žakas Fresko primena: “Per visą žmonijos istoriją nei viena valdžia neplanavo ateičiai ir nenukreipė visuomenės į sekančią socialinio vystymosi fazę.“

Visos evoliucinės laisvės, vienybės, tiesos ir bendros gerovės idėjos visada gimsta praregėjusių – pamačiusių realybę tokią, kokia ji yra – žmonių širdyse. Būtent jie tampa svarbiausių žmonijai pokyčių iniciatoriais.

Kaip tokios idėjos yra ir bus įgyvendinamos – priklauso nuo kiekvieno žmogaus, nuo kiekvieno iš mūsų. Todėl – buskime, pamatykime realybę tokią, kokia ji yra 🙂 ..

Žakas Fresko apie realybę ir ateitį

*Šiuolaikinė visuomenės gyvenimo sistema turi pražūtingas pasekmes. Jos pagrindas – piniginiai santykiai, laisvės apribojimai ir dirbtinis deficitas. Bet kuris iš mūsų, įskaitant ir aukščiausio rango vadovus, yra pinigų-kredito sistemos vergai.

*Iš žmonių atimtas prasmingas gyvenimas. Mes laikomės darbo, kurio nekenčiame, kad įsigytume vis daugiau daiktų, kurie mums nereikalingi, arba dirbame viršvalandžius laisvadieniams, kad pabėgtume nuo priežasčių, dėl kurių mums, iš esmės, ir reikalingas poilsis.

*Pinigų sistema visada naudojama piliečių elgesio kontrolei ir valdymui. Mus suvienodina tam, kad galėtų mus lengviau valdyti. Tik tuomet, kai resursai yra prieinami visiems, pinigai netenka savo valdžios.

*Mūsų šalių valdantieji žodžiais šlovina demokratijos laisves, o darbais palaiko ekonominę sistemą, kuri vis labiau apkrauna savo piliečius įsiskolinimais.

*Problema ne tame, kad mes negalime aprūpinti skurstančių, bet tame, kad mes negalime patenkinti vis didėjančių turtingųjų poreikių..

*Mes gyvename tokioje visuomenėje, kur žmones labiau žeidžia keiksmažodžiai ir paniekinantys gestai, nei badas, karai, ar gamtos niokojimas.

*Bandymai ieškoti sprendimų dabartinės sistemos rėmuose – tai tarsi susidėvėjusio audinio lopymas, kuris dar kurį laiką pratęs esančios sistemos gyvavimą. Gyvenimas parodė, kad pinigų-kredito sistema neužtikrino žmonijai oraus gyvenimo – ji neefektyvi, nes nukreipta ne į žmonijos gerovę, o į pasipelnymo didinimą.

*Gyventojų perteklius planetoje – tai mitas! Problema tik gamtos resursų išnaudojime ir vartotojiško gyvenimo skatinime. Šiuo metu žmonija alina Žemės resursus 50%greičiau, nei jie spėja atsinaujinti. Jei ir toliau vartosime tokiais tempais, tuomet prireiktų dar 3 tokių planetų, kad patenkintume vis augančius poreikius.

*Reikia pradėti gyventi pagal sąžinę, harmonijoje su gamta.. Kai mes išmoksime pamiršti savo EGO mainų idėjomis su kitais naudai – tuomet prasidės tikras žmonijos progresas.

*Mes turime sukurti pasaulį, kuriame skurdas, badas, karai, išnaudojimas ir nereikalinga kančia bus tik baisūs prisiminimai apie praeitį.

*Mokslo ir technikos pasiekimai turi būti panaudoti visų žmonių ir planetos gerovei, formuojant humanišką ir klestinčią visuomenę. Jei technologijos neišlaisvina nuo rutinos, kad žmonės galėtų siekti aukštesnių tikslų visų gerovei, tuomet visas techninis progresas yra beprasmiškas.

*Technologijomis galima piktnaudžiauti, bet galima jas panaudoti kilniems tikslams – jos gali išlaisvinti žmogų nuo sunkių ar monotoniškų darbų, kad jis galėtų kurti, bendradarbiauti ir gerinti pasaulį.

*Projektas “Venus“ siūlo realų veiksmų planą socialiniams pokyčiams, nukreiptiems į taikų ir stabilų žmonijos vystymąsi. Naujos sistemos tikslas – dinamiškos pusiausvyros su gamta nustatymas ir gausos užtikrinimas visai žmonijai.

*Iš esamos sistemos bus pereinama į resursus orientuotą ekonomiką, todėl visi resursai bus paskelbti bendru žmonijos paveldu. Valdymas bus kitoks – be primetamos politikos ir privilegijuotų valdininkų. Todėl pirmiausiai bus reikalingi žmonės, kurie sugebės vienytis, bendradarbiauti ir kurti visų labui – juk tobulėjimui ribų nėra..

*Valdymo procesai atviri, per koordinacinius centrus, ir kiekvienas galės juos matyti ir juose dalyvauti. Pereinamojo periodo prioritetai – gamtos atgaivinimas: žemės, miškų, vandens telkinių išvalymas ir sąžiningas žemės resursų paskirstymas pagal šalių poreikius, žemdirbystės ar gamybos rūšį ir apimtis.

*Į resursus orientuota ekonomika – tai visuotinė visuomeninė ir ekonominė sistema, kurioje prekės ir paslaugos yra prieinamos be pinigų, kreditų, barterių o taip pat visų kitų kreditavimo sistemų.

*Projektas siūlo įvairias technologijas kiekvieno žmogaus gyvenimo gerinimui. Darbo diena bus sutrumpinta, kad žmonės turėtų daugiau laiko bendravimui, pomėgiams ir poilsiui, kad gyventų sveikai, aplinkoje su minimaliu stresu.

*Labai svarbus visapusiškas, visiems prieinamas išsilavinimas – tai kūrybingos visuomenės pagrindas. Švietimas turi plėsti akiratį, ugdyti bendražmogiškas vertybes ir pagarbą visai gyvybei – kad vaikai suprastų, jog Žemė – nuostabi ir klestinti planeta, kurioje visos tautos gali taikiai bendradarbiauti, kurti ir klestėti.

*Projektas “Venus“ nepriešpastato savęs jokiai esamai religijai. Pagrindinis skirtumas yra tame, kad mes norime realiai įgyvendinti aukštus dvasinius idealus visoms mūsų planetos tautoms.

*Mes siekiame sukurti visuomenę, kur žmonės galės laisvai rinktis savo interesus, vystyti savo anksčiau užslopintą potencialą ir įgyvendinti svajones be valdžios kišimosi ir be finansinių apribojimų. Žmones vienys rūpestis gamta, žmonijos gerovė ir bendri evoliuciniai tikslai. Mes visi turime paklausti savęs – kokiame pasaulyje mes norime gyventi?.

Iš Žako Fresko pasisakymų parinko ir vertė ruvi.lt

Žakas Fresko apie nusikalstamą elgesį

*Viena iš esminių klaidų, kurią darome nagrinėdami nusikalstamą žmonių elgesį yra tame, kad mes neatsižvelgiame į faktą, jog žmonių elgesys priklauso ir nuo išorinių (aplinkos), ir nuo vidinių (individualių žmogaus savybių) faktorių. Kokie būtent faktoriai formuoja tokį elgesį – štai apie ką reikėtų susimąstyti.

*Nusikalstamas elgesys – tai vieno asmens ar grupės žmonių veiksmai, kurie daro realią žalą vienam žmogui ar grupei žmonių ir atneša naudą nusikaltėliams.

*Nusikalstamas elgesys gyvuoja tik todėl, kad aplinkybės, kurios sudaro sąlygas įvairiems nusikaltimams, išlieka nekintamos. Neįmanoma pakeisti nusikalstamo žmonių elgesio, kol išlieka sąlygos, kurios įtakoja tokį elgesį.

*Visa gyvybė Žemėje paklūsta tam pačiam evoliuciniam procesui. Kaip augalui reikalingos tam tikros sąlygos, kad jis augtų, vystytųsi, subręstų, taip ir žmogui reikalingos palankios sąlygos, kad šis išskleistų savo aukščiausią potencialą. Žmonių nusikalstamas elgesys neatsiranda savaime – tai visada visuomeninės santvarkos “šalutinis produktas“.

*Žmonės negimsta pikti, egoistiški ir godūs. Mūsų vertybių sistema, mąstymo ir elgesio šablonai yra įdiegiami iš aplinkos. Jei negatyvus elgesys būtų įgimtas – visi žmonės būtų vienodi ir tokio elgesio neįmanoma būtų pakeisti.

*Dabartinė sistema nesuteikia visiems žmonėms lygių galimybių patenkinti savo bazinius poreikius. O jei žmogaus baziniai poreikiai yra nepatenkinti – jis įvairiomis priemonėmis siekia aprūpinti save ir savo artimuosius tuo, kas yra gyvybiškai būtina.

*Todėl jei ieškome nusikalstamo elgesio priežasčių, turime sau atsakyti į klausimą – o kas sudaro sąlygas tokiam elgesiui ir kas yra tikrieji nusikaltėliai?

*Ar ne tie, kas manipuliuoja didžiuliais piniginiais srautais dėl savanaudiško pasipelnymo, neatnešdami jokios naudos žmonijai? Arba tie, kas dalina paskolas, ir jei žmogus negali sumokėti paskutinio įnašo už automobilį – atima visą automobilį, o ne ratus ar vairą, atitinkančius įnašo sumą?

*Galime ilgai vardinti daugybę sričių, kur akivaizdžiai matome nusikalstamą elgesį. Mes manome, kad dabartinė sistema – lyg vėžys organizme, kuris ryja tą organizmą ir galiausiai su juo ir pats žūsta.

*Bet mes norime, kad žmonės žinotų, jog yra ir kitokie ateities vystymosi variantai.

*Šiandien mes jau pradedame atpažinti įvairius aspektus, įtakojančius mūsų elgesio modelius. Ateityje visi faktoriai, kurie skatina žmogų kenkti kitiems ir žudyti, bus išnagrinėti ir pašalinti.

*Žmogaus elgesys gali būti lengvai keičiamas naujos švietimo sistemos  ir harmoningos visuomeninės santvarkos dėka. Vaikai, kurie auga aplinkoje be fanatizmo, gobšumo ir rasizmo, savo gyvenime ir visuomenėje jau neturės negatyvaus elgesio šablonų.

*Vertybių sistema nediegs vaikams nesveikų ir iškreiptų savybių. Jei bus pastebėta, kad kažkas savo veiksmais gali pakenkti kitam žmogui – pirmiausiai bus ieškomos šios problemos priežastys ir keičiamos sąlygos, kad žmogus nenorėtų arba negalėtų taip elgtis.

*Bet kokie pokalbiai apie nusikalstamą žmogaus elgesį ir bausmes yra beprasmiški, jei nekeičiamos sąlygos, kurios skatina tokį elgesį.

*Visuomenėje, kur yra patenkinami pagrindiniai žmogaus poreikiai, vyraus konstruktyvus elgesys, o tiems jos nariams, kurie susidurs su sunkumais bendruomeniniame gyvenime, bus suteikta visapusiška pagalba, o ne bausmės.

*Etiško elgesio siekis – tai žmonijos idealo siekis. Praktinė etika – tai gebėjimas užtikrinti procesus, kurie sukuria palankias gyvenimo sąlygas visiems žmonėms, harmonijoje su gamta ir visa gyvybe.

*Pereinamasis procesas bus skausmingas, nes jame dar išliks daugybė įvairių elgesio modelių. Mes neskirstome elgesio į teisingą ir neteisingą, gerą ir blogą. Bet mes renkamės elgesį, kuris atneša naudą visiems žmonėms.

Mintys iš Žako Fresko knygų ir pasisakymų, parengė ir vertė ruvi.lt

Žako Fresko apdovanojimas

Šių metų liepos 17 dieną JT Generalinės Asamblėjos salėje Žakui Fresko per jo atstovą buvo įteiktas apdovanojimas už miestų projektavimą.

Kaip džiugu, kad Žako Fresko idėjos sulaukia vis platesnio pripažinimo! Labai tikiuosi, kad sulauksime ir jų įgyvendinimo 🙂 .

Čia filmukas apie šį įvykį, o apačioje – sutrumpintas mano vertimas:

… Viskas prasidėjo 1974 metais, kai Žakas Fresko buvo pakviestas į Lary Kingo pokalbių laidą ir buvo pristatytas plačiajai visuomenei. Tuomet Ž.Fresko jau buvo žinomas kaip socialinis inžinierius, pramonės inžinierius, konstruktorius-išradėjas, daugybės patentų autorius, įvairių įmonių ir mokslinių laboratorijų konsultantas.

Laidos vedėjas tuomet pasakė, kad Žakas Fresko žvelgia pernelyg toli į ateitį, bet daugelis žmonių tam dar nepasiruošę, todėl jo nesupranta. Ž. Fresko atsakė, kad kiekvienas kūrybingas žmogus su tuo susiduria. Bet jam reaguoti į tai nėra kada, nes turi daug svarbių darbų..

Ir iki šiol, pastaruosius 85 metus, Žakas Fresko įkvepia žmones savo kryptingumu ir ryžtingu darbu kuriant geresnę visuomenę. Jis yra Venus Projekto kūrėjas, kuris mokslą ir technologijas sumaniai integruoja į vieningą socialinę-ekonominę sistemą, kurios pagrindinė paskirtis – visų žmonių gyvenimo kokybės gerinimas, o ne pelnas.

Mes pradedame judėti ta linkme, mes pradedame ruoštis šiam progresyviam mąstymui, o Žakas Fresko tapo ta kritine jėga, kuri įtakojo šiuos pokyčius.

Žakas Fresko tiesioginiame eteryje dėkoja už garbingą apdovanojimą ir jo viso gyvenimo darbo įvertinimą. Jo tikslas – nustatyti pagrindines problemas, su kuriomis mes šiandien susiduriame ir pasiūlyti alternatyvas jų sprendimui.

Žakas Fresko padarė išvadą, kad pati visuomenės santvarka sukuria nereikalingas žmonių kančias. O juk jau dabar mes turime visas technines galimybes ir resursus, kurių pagalba galime ženkliai pagerinti dabartines gyvenimo sąlygas.

Šis projektas taip pat siūlo praktines vertybes, kad suteiktų žmonėms geresnį tarpusavio santykių suvokimą ir harmoningos sąveikos su aplinka suvokimą.

Jis siūlo naują socialinę-ekonominę gyvenimo sistemą, kurią jis vadina “Į resursus orientuota ekonomika“. Viena iš svarbiausių jos idėjų – kad visus turimus Žemės resursus mes laikytume visos žmonijos paveldu.

Tam reikalingas išmintingas Žemės resursų valdymas, kurio dėka galime pasiekti aukštą pragyvenimo lygį visai žmonijai. O smulkios reformos dabartinėje visuomenėje tiesiog pratęs visų esamų problemų gyvavimą.

Neseniai sukurta nekomercinė organizacija “Į Resursus orientuota ekonomika“, kuri organizuoja pirmo tokio modernaus miesto statybą. Žakas Fresko kviečia visus norinčius užduoti juos dominančius klausimus šia tema ir prisidėti prie naujojo miesto statybos.

Dabar Žakas Fresko ir jo partnerė Roksana Medouz dirba projekte “The Venus Project“, kuris yra Venus mieste Floridoje. Apie jų veiklą galima plačiau sužinoti tinklapyje thevenusproject.com

Pozityvios ateities projektavimas

*Žmonijos patirtis parodė, kad žmonių elgesį galima nukreipti ir į konstruktyvią, ir į destruktyvią pusę. Todėl kalbos apie “baisią“ žmogaus prigimtį tėra mitas – visas mūsų vertybes, mąstymo būdą ir elgesį formuoja visuomeninės institucijos (švietimo sistema, žiniasklaida, ir pan.).

*Kai matome, kokios problemos krečia pasaulį, darosi aišku, kad žmonijai seniai pribrendo būtinybė peržiūrėti savo vertybes. Tokia savianalizė iškelia klausimus apie tai, ką reiškia būti Žmogumi, ką reiškia būti “civilizacijos“ dalimi, ir ką mes galime padaryti šiandien, kad užtikrintume gerą ateitį visam pasauliui.

*Ankstesni problemų sprendimo būdai šiandien jau neveiksmingi. Būtina apsispręsti: arba mes toliau laikomės pasenusių socialinių normų, įprasto mastymo būdo ir keliame grėsmę visų mūsų ateičiai, arba – pradedame vadovautis vertybėmis, orientuotomis į harmoningą visuomenės vystymąsi.

*Kai kurie žmonės galvoja, kad mums reikalingi teisingi įstatymai, ir tada mes išspręsime visas problemas.  Bet ar ne per daug įstatymų mes jau turime?.. Yra tūkstančiai įstatymų, bet problemų nemažėja.

*Pavyzdžiui, yra daug įstatymų dėl vagysčių. Tačiau jei pažvelgsime atidžiau, pamatysime, kad labai nedidelė grupė žmonių valdo pasaulio resursus, o didžioji žmonijos dalis gyvena taip skurdžiai, kad negali patenkinti net būtinų savo poreikių. Kaip galima tikėtis, kad tokioje situacijoje įstatymas sustabdys vagystes?

*Net susitarimai dėl taikos negali sustabdyti karų: jie nepašalina priežasčių, dėl kurių rašomi šie susitarimai – tai tarsi “lopas“, slepiantis problemą ir atidedantis konfliktą ateičiai. Juk nežiūrint į visas tarptautines sutartis ir paktus, šalys, kurios jėga užima svetimas žemes, iki šiol išlaiko savo pozicijas – valdo teritorijas ir resursus.

*Atrodytų, ko tikrai reikėtų – tai naujų žmonių valdžioje: gerų, besirūpinančių kitų žmonių problemomis. Galbūt, jie pabandys įveikti korupciją ir dirbs visų labui.. Bet kol resursai bus naudojami tik išrinktųjų gerovei, ir kol pasaulyje bus skurdas – net patys doriausi ir geriausi žmonės aukščiausiuose valdžios postuose nesugebės įveikti melo, apgaulės, vagysčių ir korupcijos. Juk esmė ne žmonėse, o sistemoje, kurioje planetos resursai būtų išmintingai paskirstyti kiekvieno žmogaus labui. Dabartinėje sistemoje tai neįmanoma.

*Didžiausias žmonijos turtas – ne pinigai, o gamtos resursai ir kūrybingi, išradingi žmonės, kurie pasiryžę kurti humanišką visuomenę. “Veneros“ projektas siūlo į resursus orientuotą ekonomiką, kurioje vietoje pinigų naudojami resursai ir žmonėms prieinama viskas, kas jiems būtina – be pinigų, kreditų, barterių ar kitokių finansinės priklausomybės formų.

*Visi pasaulio resursai turi būti skaitomi bendru visos žmonijos paveldu – bet koks kitoks resursų paskirstymas atves į tas pačias problemas, kurias turime šiandien. Tai visiškai nauja, drąsi idėja, ir jei jums sunku tai priimti, pabandykite įsivaizduoti tokią situaciją: jei grupė žmonių su didžiule suma pinigų, deimantais ir auksu paklius į negyvenamą salą, visi šie turtai nepadės jiems išgyventi, jei saloje nebus dirbamos žemės, gėlo vandens ir išradingų žmonių..

*Taigi, akivaizdu, kas yra tikrosios vertybės. Vieningi, išradingi ir turintys humaniškus tikslus žmonės iš gausių planetos resursų gali sukurti viską, ko tik gali prireikti pilnaverčiam, kūrybingam visos žmonijos gyvenimui ir gyventi taikoje ir harmonijoje vieni su kitais ir su gamta.

*Projektas “Venera“ siūlo realiai įgyvendinamą sistemą, kurios analogų dar nebuvo žmonijos istorijoje. Tai geresnė, tai šviesi ateitis visai žmonijai, kur kiekvienas galės pilnai išreikšti savo kūrybinį potencialą, savo išradingumą visų labui ir planetos gerovei.

*Jei manote, kad neįmanoma pakeisti pasaulio – tai tik reiškia, kad nesate vienas iš tų, kurie jį pakeis.. Jei nieko nedarysime – tikrai nieko nepasikeis, todėl – peržvelkime savo vertybes, atsakykime sau į svarbiausius gyvenimo klausimus, keiskime destruktyvų mąstymą. Atsakomybė už mūsų ateitį yra mūsų rankose ir priklauso nuo sprendimų, kuriuos mes priimame šiandien.

Mintys iš Žako Fresko knygos “Ateities projektavimas“, parinko ir vertė ruvi.lt

Pinigų visuomenė

*Pinigai dabartinėje visuomenėje statomi aukščiau visko, jais viskas dabar matuojama. Dorovė, dvasingumas, sąžinė laikomi nepraktiškais dalykais, nes.. neneša pelno. Toks tarnavimas pinigams turi labai blogas pasekmes: bujoja apgaulė, išnaudojimas, konkurencija, korupcija..

*Akivaizdu, kad sąžiningo pinigų paskirstymo, arba tiksliau – atlyginimo už darbą – nėra. O ir sąvoka “darbas“ dabar sunkiai apibrėžiama, nes  dirba visi daugmaž tiek pat laiko per dieną, o atlygis kartais skiriasi dešimtis kartų, ir tikrai ne sąžiningai dirbančio žmogaus naudai. Ir nors daugelio darbų naudingumas kelia abejones, bet šiandien darbu vadinama viskas, už ką gaunami pinigai.

*Dabar žmones visapusiškai skatina kuo daugiau vartoti, pirkti daiktus, kurie dažnai visiškai nereikalingi. Reklama meistriškai kuria dirbtinus poreikius.. Taip veikia visa vartotojų visuomenės sistema, grįsta pinigų uždirbimu ir jų išleidimu. Tai tarsi užburtas ratas: uždirbi-išleidi, uždirbi-išleidi, ir nuolat kažko reikia, nuolat kažko trūksta..

*Bet mums tikrai nereikia tiek daug daiktų! Būtinų fizinių žmogaus poreikių ne tiek jau daug: tai maistas, drabužiai, pastogė. Niekas neneigia įvairių technikos naujovių, kurios pagelbėja gyvenime. Tačiau visa tai neturi užimti tiek daug laiko mūsų gyvenime ir neturi griauti gamtos..

*Pavyzdžiui, dabar sunku apsieiti be automobilio – juk reto žmogaus darbovietė šalia namų, o ir laisvalaikiu smagu juo keliauti.. Ir galima būtų turėti nedidelį patogų automobilį, bet.. reklamos dirbtinai sukurtas “prestižas“ skatina pirkti didelę, naujausios laidos brangią mašiną, todėl dažniausiai – į skolą.

*Gerai būtų, jei gamintojai iš tiesų gamintų geras mašinas – jie tai ir darė, kai pradėjo automobilių gamybą: gamino automobilius, kurie gerai veikė maždaug 50 metų.. Tačiau ir čia gobšumas pakišo koją, todėl buvo įvestas taip vadinamas “suplanuotas susidėvėjimas“ – kad padidėtų vartojimas.

*Tai reiškia, kad ne tik automobiliai, bet ir kompiuteriai ar bet kokia kita technika gaminama taip, kad po garantinio laikotarpio pradėtų gesti. O kadangi atsarginių detalių ir remonto kainos sukeltos – vartotojui kartais labiau apsimoka pirkti naują daiktą, nei taisyti sugedusį.

*Ir vėl įtraukia vartojimo karuselė.. Žmonės skiria tam labai daug savo gyvenimo laiko, todėl ir tarpusavio santykiams tiesiog nelieka laiko: bendravimas sunkiai užsimezga, nesiklosto, išyra.. Nes žmonės galvoja tik apie pinigus – pinigai tampa jų gyvenimo centru.

*Todėl ir tėvai jau ne tokie, kaip anksčiau: nei mama, nei tėvas neturi laiko savo vaikams, nes labai daug dirba. Paradoksas: jie dirba, kad pasirūpintų savo vaikais, o vaikai dėl to lieka be tėvų dėmesio. Tėvai perka vaikams įvairius daiktus, bet neturi laiko bendravimui su jais. Vaikai negauna tėvų meilės ir šilumos..

*Taigi, santykiai byra, žmonės svetimėja, nes žmonėms reikia pinigų. Šioje visuomenėje viskas remiasi pinigais ir tuo, ką ir kiek jūs galite nusipirkti. Toje jūsų perkamojoje galioje – jūsų “vertingumas“. Be pinigų net humaniškų profesijų žmonės nesuteiks jums pagalbos.  Ir tai ne fantastika, tai mūsų visų gyvenimo realybė šiandien..

*Toks vartotojiškas požiūris į gyvenimą paliečia viską: draugai turi būti naudingi, o meilė labai jau pradėjo priklausyti nuo pinigų kiekio. Visi žmonių tyri jausmai ir dorybės sumenkėjo ir palengva nyksta. Jų vietoje atsirado pragmatiškumas ir savanaudiškumas.

*Tai ryškiai matoma žmonių požiūryje į gyvenimą: net pasakodami apie mylimą žmogų, žmonės pirmiausiai pabrėžia jo materialinę padėtį, giriasi jo dovanotais daiktais, o tėvai skaito atlikę savo pareigą, jei perka savo vaikams brangius daiktus ar sumoka už mokslą prestižinėje mokslo įstaigoje.

*Atrodytų – visi taip elgiasi, kas gi čia blogo? Bet ar visada “visi“ elgiasi teisingai? Turėtume žvelgti plačiau – ar harmoninga tokia visuomenė, ar laimingi joje žmonės? Ar gali pinigai būti žmonių gyvenimo pagrindu? Kokios tokio gyvenimo pasekmės? Ir kaip nutiko, kad iš mainų priemonės pinigai tapo priemone sumokėti už savo laisvę ir žmonių tarpusavio santykių reguliavimo priemone?

*Į šiuos svarbius klausimus kiekvienas turi atsakyti sau pats – tik taip galima pamatyti visą pinigų visuomenės gyvenimo absurdiškumą. Tokioje visuomenėje žmogaus nevadina žmogumi, jį vadina vartotoju. Ir tai nusako esmių esmę – pinigų visuomenėje žmogus praranda žmoniškumą, o atsiradusią vidinę tuštumą bando užpildyti daiktais.

*Yra toks posakis: “Tik tuomet, kai bus nukirstas paskutinis medis, žmonės supras, kad pinigai yra nevalgomi.“ Nebūkime vartotojais, būkime žmonėmis! Mes galime gyventi kitaip, nes yra alternatyva – į resursus, o ne į vartojimą orientuota ekonomika.

*Kiekvienas iš mūsų turi pasirinkti – būti vartotoju ir priemone kažkam pralobti, ar vis dėlto atsigręžti į savo žmogišką prigimtį ir pradėti gyventi žmoniškai: pirmiausiai savo šeimoje, o paskui ir žmonių bendruomenėje – dirbti ir kurti visų gerovei ir labui 🙂 .

(Mintys iš Žako Fresko paskaitų, parinko ir vertė ruvi.lt)

Gerosios Vilties Šviesa

Kovo 13 dieną Žakui Fresko – išradėjui, architektui, inžinieriui-konstruktoriui, filosofui ir projekto “Venus“ kūrėjui – sukaks 100 metų!  Pagarba, padėka už gerąją viltį ir nuoširdžiausi sveikinimai šiam iškiliam mūsų dienų Šviesuoliui 🙂 !

Ta proga – įkvepiančios mintys iš Žako Fresko paskaitų ir knygų.

*Tam, kad suvoktume mūsų pasaulio galimybes, turime užduoti sau klausimą: kokiame pasaulyje mes norime gyventi? Ir nors mes kalbame apie šiuolaikinę pasaulio tvarką kaip apie civilizaciją – iš tiesų civilizuotumo joje labai mažai.

*Visuotinės vienybės ir brolybės idėjos įkvepia žmoniją nuo seniausių laikų, tačiau socialiniai mechanizmai iki šiol neleidžia sukurti taikią, kūrybingą ir vieningą pasaulio bendruomenę.

*Mes ženkliai pažengėme techninėje srityje, bet mūsų vertybės ir elgesys mažai keitėsi. Galimybė turėti pozityvią ateitį ryškiai kertasi su šiandieninėmis socialinėmis, ekonominėmis ir ekologinėmis problemomis.

*Vis labiau grimztančiame į komerciją ir vartojimą pasaulyje, kur net dėstytojai saugo autorines teises į savo paskaitų konspektus, mes stebime nerimą keliantį poslinkį iš kūrėjų entuziastų dvasios į šaltą prekeivių išskaičiavimą.

*Natūralus arba dirbtinai sukurtas deficitas yra šiuolaikinės ekonomikos variklis. O trokštantys valdžios politikai savo rankose turi ginklus, kurie gali sunaikinti ištisas tautas ir paversti mūsų planetą negyvenama dykyne.

*Kiekvienas pagamintas ginklas galiausiai atima maistą iš badaujančio ir rūbą – iš šąlančio. Šis ginklų pasaulis išleidžia ne tik pinigus. Jis paleidžia vėjais žmonių darbą, genialias žmonių idėjas, savo vaikų viltis..

*Mažai kas žino, kad už vieno sunkiojo bombonešio kainą galima pastatyti 30 šiuolaikinių mokyklų arba nutiesti 90 kilometrų betoninio kelio.. O išlaidų vienam naikintuvui atitikmuo – pusė milijono maišų kviečių.. Ir tokių pavyzdžių galima pateikti daugybę..

*Tai ne tas gyvenimo būdas, kurį galima pavadinti gyvenimu pilnąja žodžio prasme, o tuo labiau – laimingu gyvenimu. Nuolatiniai konfliktai, deficitas, nerimas ir netikrumas dėl rytojaus sukuria nesveiką atmosferą ir įtampą visuomenėje.

*Aš nepropaguoju senosios gyvenimo santvarkos vertimo – aš kalbu tik apie tai, kad ji nustoja veikti. Deja, socialinė ir ekonominė griūtis – tai labiausiai tikėtinas scenarijus, kuris padarys galą senajai sistemai, o kartu – ir pasitikėjimui ja. Tuomet visuomenė bus priversta ieškoti alternatyvų.

*Aš teigiu, kad pasaulyje be pinigų ir savanaudiškų interesų nebus sąlygų apgaulei, melui ir parazitizmui. Žmonės galės laisvai dalyvauti visuomenės gyvenime ir siūlyti bei įgyvendinti naujas idėjas, kurios pagerins visų žmonių gyvenimą. Svarbiausias tikslas bus pilnas informacijos prieinamumas ir visų žmonių aprūpinimas prekėmis ir paslaugomis.

*Visuomenėje, kurioje rūpinamasi žmogumi, įstatymai išnyksta palaipsniui ir natūraliai, nes visos gėrybės yra prieinamos visiems, nepriklausomai nuo rasės ar tikėjimo. Nors mus tikina, kad įstatymai kuriami gyvenimo pagerinimui, bet iš tiesų įstatymai – nekompetentingumo “šalutiniai produktai’.

*Žymiai svarbiau žmonėms suprasti gamtos įstatymus, o per juos – ir sąveiką su supančia aplinka. Visa visata paklūsta gamtos įstatymams, jokia gyvybė be jų neišgyventų – būtent jie valdo visas gyvas sistemas. Šių įstatymų pažeidimas gali turėti rimtas pasekmes žmonijai, todėl reikia mokytis gyventi harmonijoje su gamta.

*Naujos civilizacijos vystymasis – tai ne tik naujų gyvenviečių statyba ar patogių infrastruktūrų kūrimas, bet ir pozityvių ir rūpestingų žmonių tarpusavio santykių puoselėjimas. Jaunoji ir vyresnioji karta išmoks gyventi harmonijoje.. Tai įgyvendinti padės visuotinis švietimas nuo pat mažų dienų.

(Parinko ir vertė ruvi.lt)