Apie psichinę energiją

* Žmogus, kaip aukščiausia gyvybės išraiška, gali ir turėtų vystyti aukščiausią psichodinamiką. Tačiau, deja, dauguma šiuolaikinių “Kūrinijos viršūnių“ gyvena augalų ir gyvūnų gyvenimą: jie ne tik nesirūpina savo dvasios dinamika, bet ir susitapatina tik su savo kūnu bei rūpinasi išskirtinai juo.

* Psichinė energija yra tai, ką mes įpratę vadinti dvasingumu – psichinės energijos vystymas iš esmės ir yra dvasingumo vystymas. Bet ne to dvasingumo, kurį šiuolaikinis žmogus dažniausiai supranta tik kaip religinius ritualus, o to tikrojo dvasingumo, kuris išreiškiamas per aukščiausio sąmoningumo atvėrimą, psichinės energijos vystymą ir sąmoningą jos panaudojimą evoliucijai ir visuotinam žmonijos labui.

* Tik nagrinėdami psichinės energijos veikimą mes galime suprasti visus gyvenimo reiškinius, suvokti pačią būties esmę, suprasti Kūrinijos išmintį ir pažinti save; pajusti visaapimančią Vienybę, nes kiekvieno iš mūsų dvasia yra Visuotinės Dvasios dalis ir turi visas jos savybes; Visatos didybę ir begalybę, kurioje veikia didžiulė vieninga jėga – psichinė energija.

* Būtent psichinės energijos veikimo principų suvokimo ir sąmoningo jos valdymo dėka buvo vykdomi ir tebevykdomi stebuklai. Visi esame girdėję apie tibetiečių lamas ar indų jogus, kurie gali vaikščioti per ugnį, miegoti dideliame šaltyje prisidengus plona marška, materializuoti “iš niekur“ bet kokį daiktą, žvilgsniu judinti daiktus ar sustabdyti laukinį žvėrį. Visais šiais atvejais sąmoningai valdoma veikia ta pati jėga – psichinė energija.

* Kūrinijos įvairovėje energijos išraiška yra individuali ir begalinė: psichinė energija ta pati, veikia pagal tą patį Dėsnį, ir tuo pačiu nėra dviejų gyvų būtybių, vienodai išreiškiančių šią energiją.

* Psichinei energijai būdingas magnetizmas, todėl ji gali pritraukti ir atstumti. Šios savybės dėka galima pažinti teigiamas ir neigiamas reiškinių savybes, stiprinti vienodas mintis. Todėl geras žmogus negali padaryti blogo, nes tai priešinga jo prigimčiai, lygiai kaip piktam žmogui svetima daryti gerus darbus.

* Ta pati energija gali būti nukreipta kūrybai arba griovimui. Gero žmogaus rankose tai gėrio įrankis, o pikto rankose – baisus griovimo ir naikinimo įrankis. Kiekvienas turi vienodą psichinės energijos potencialą, tačiau kaip skirtingai žmonės išnaudoja šią didžią dovaną!

* Kaip pradėti mokytis valdyti psichinę energiją? Taip, kaip pradedame bet kokį pažinimą: turime pripažinti pačios psichinės energijos egzistavimą. Turime suvokti paprastą, bet didingą Tiesą: ši galinga jėga yra mumyse! Todėl turime pradėti nuo savęs pažinimo.

* Visų laikų išmintis ragino: “pažink save“. Šiuo raginimu buvo atkreipiamas dėmesys į svarbiausią dalyką – esančią žmoguje psichinę energiją, kuri ir yra kelias į laimę. Vienintelis Kelias. Todėl mintys apie dvasingumą aplanko kiekvieną.

* Dauguma nori valdyti psichinę energiją tam, kad turėtų įtaką visuomenėje, valdytų žmones ar darytų “stebuklus“. Taip ši energija nukreipiama neigiama linkme, ir tik nedaugeliui tikrų ieškotojų pavyksta išvengti žabangų, kurias “už prieinamą kainą“ siūlo įvairūs “mokytojai“, kurie manipuliuoja egoistiniais žmonių norais.

* Kūrinija organizuota taip, kad žmogus evoliucionuoja tik veikdamas išvien su Kūrinijos dėsniais – tuomet visos Kūrinijos jėgos padeda žmogui. O eidamas prieš juos, žmogus tuos pačius dėsnius pajungia savo involiucijai.

* Mes gyvename ypatingu laiku. Mūsų laikai – visų žmonijos žinių sintezės metas, evoliucijos spartinimo metas. Mūsų protėviams buvo žinoma tiek, kiek reikėjo tam laikui ir kiek jie galėjo suvokti. Žmonių sąmoningumas auga, mes pasiekėme tokį sąmonės lygį, kai galime pamatyti savo veiksmų pasekmes ir rinktis. Negalime gyventi kaip parazitai ir tik naudotis tuo, kas mums dovanota. Turime pradėti kurti, gerinti, tobulinti – tapti vieningais bendrakūrėjais.

* Kiekvienas norintis, kad geri laikai žmonijai ateitų greičiau, turi pasirūpinti savo sąmonės augimu: šviesi sąmonė – aukštos kokybės psichinė energija. Aukščiausių evoliucinių tikslų galime siekti tyra širdimi veikdami visuotinei gerovei. Visada prisiminkime: Šviesa stipresnė už tamsą, nes tamsa yra Šviesos nebuvimas. Kiekvienas, įžiebęs savo Šviesą, tampa Šviesos šaltiniu, ir tamsai yra nepasiekiamas.

(mintys iš “Gyvosios Etikos“)

Apie dvasinę stiprybę

Dvasinė stiprybė išryškėja kritinėse gyvenimo situacijose – pagal žmogaus reakcijas į jas pamatome, koks iš tikrųjų yra žmogus. Dvasiškai stiprus žmogus stengiasi atlikti viską, kad pagerintų situaciją, jis gali būti ir atrama silpnesniems, nes jam tai natūralu – padėti tiems, kam to reikia.

Dvasiškai silpnas žmogus gali išoriškai atrodyti stiprus, tačiau kritinėje situacijoje blaškosi, panikuoja, atlieka nelogiškus veiksmus, kurie ir kyla iš bejėgiškumo. Kritinės situacijos – tarsi lakmuso popierėlis dvasinei žmogaus būsenai, kurios pagrindas – moralinės savybės, o ne išoriniai ar deklaruojami dalykai.

Moralus žmogus – tai dorovingas, padorus žmogus. Žmonės gali susigalvoti įvairiausių taisyklių ar įstatymų (kadais ir vergovė buvo įteisinta..), tačiau būtent dorovė padaro žmogų tikru žmogumi. Todėl ir mūsų šviesuolis Vydūnas kvietė visus pirmiausiai tapti žmoniškais, remtis dorove – kitaip visa kita netenka prasmės.

Moralė nėra išgalvotas dalykas, tai dvasingumo pagrindas. Žodynas žodį “dvasingas“ aiškina kaip “turintis daug psichinės energijos“. Kas gi ta psichinė energija? Tai Kūrinijos energija, kuri yra visa ko pagrindas: pati Visata yra psichinės energijos išraiška.

Ji palaiko visa, kas gyva, tame tarpe ir žmogų. Kiekvienas žmogaus veiksmas ar mintis, o taip pat pati žmogaus gyvybė yra šios energijos išraiška. Psichinė energija yra augalų sėklose – ji duoda gyvybę ir didžiuliam medžiui, ir trapiai gėlei. Ji yra ir gyvūnuose, ir paukščiuose, ir vabzdžiuose..

Šios energijos savybė – nuolatinis judėjimas ir vystymasis, ji negali būti statiška. Žino žmogus apie psichinę energiją ir jos veikimo principus ar ne, rūpinasi savo veiksmų bei minčių kokybe ar ne – tačiau būtent psichinė energija ir yra gyvenimo valdymo įrankis ir didžiulė dvasinė jėga.

Žmogus gali panaudoti šią energiją evoliucijai, vystymuisi – tuomet jis bus harmonijoje su Visatos dėsniais ir bus dvasiškai stiprus. Jis gali panaudoti ją ir griovimui – tačiau tuomet jis veiks prieš Visatos dėsnius – ir tai sekins jo jėgas, todėl žmogus bus dvasiškai silpnas.

Dvasines jėgas atima visi negatyvūs veiksmai ir mintys. Tai jaučiame visi: pakanka žmogui padaryti kažką blogo, ir tai visada palieka kartėlį bei sąžinės graužatį. Bet jei tokius veiksmus kartojame, jautrumas blogiui atbunka, ir žmogui pradeda atrodyti “normalu“ tai, kas yra blogai.

Dėl blogų poelgių žmogaus širdis pasidaro šalta, todėl sakoma, kad bloga darantis žmogus yra beširdis. Beširdžio žmogaus ir protas pasidaro šaltas – jis tampa nejautrus bet kokioms žmogiškumo apraiškoms, o juo labiau kito žmogaus skausmui ar nelaimei.

Blogi darbai ir mintys panaikinami tik gerais poelgiais ir mintimis – tuo pačiu stiprinama ir žmogaus dvasinė jėga. Lengviau pastebėti ir stabdyti negatyvumo apraiškas: tai tas pats, kaip pašalinti dar neįsišaknijusį blogio daigą. O maitinti blogį, atiduoti jam savo gyvybines jėgas – tas pats, kaip užauginti didelį blogio medį, kurį išrauti gali būti sunku.

Mūsų dvasinė stiprybė priklauso nuo mūsų psichinės energijos valdymo. Jos valdymas ir yra dvasingumo vystymas, o visos bendražmogiškos vertybės: laisvė, atsakomybė, teisingumas, vienybė, tiesa, sąžiningumas, meilė, orumas, altruizmas, nuoširdumas, kilnumas – stiprina mūsų dvasią.

Viskas, kas daroma neteisingai, atneša nusivylimą, skausmą bei daro mus dvasiškai silpnais ir dėl to lengvai įtakojamais. Darykime gerus darbus, būkime teisingi, būkime dėmesingi vieni kitiems, padėkime tiems, kam reikia pagalbos, būkime dvasiškai stiprūs! Būkime Žmoniški..

Apie mūsų mažuosius

Ar pagalvojote apie tai?(Ošo)

Užeikite į vaikų darželį ir pažiūrėkite į vaikų veidus: koks džiaugsmas, paprastumas, nuoširdumas…

O paskui nueikite į mokyklą ir pažiūrėkite į vaikų veidus – į pradines klases, po to į vidurines klases, o po to į vyresnes…

Ir jūs pamatysite didžiulį skirtumą.

Ir štai tokiam lavinimui mes skiriame energiją, laiką, pinigus – kuomet vaikai tampa vis labiau užsidarę, nelaimingi, įsitempę.

Ir palengva praranda viską, kas jiems duota nuo gimimo.

Pagalvokite apie tai…

Kuo vaikai skiriasi nuo suaugusiųjų?

Jie tokie patys kaip suaugusieji! Nesutinkate? Kodėl? Todėl, kad elgiatės su jais kitaip, nei su kitais žmonėmis? Būtent!

Paimkite popieriaus lapą ir padalinkite į dvi dalis. Kairėje užrašykite, ko jūs sau neleistumėte kitų žmonių atžvilgiu:

– komanduoti, elgtis grubiai;
– įžeidinėti, mušti (?!);
– drausti;
– reikalauti paklusnumo;
– prie žmonių pabrėžti jų trūkumus;
– netesėti pažadų;
– spręsti už juos: ką daryti, su kuo draugauti;
– nuolat priekaištauti;
– elgtis pagal nuotaiką, ir t.t…

O dabar dešinėje popieriaus lapo pusėje užrašykite tai, ką sau leidžiate su savo vaikais.

Jei būsite sąžiningi, tai, ko gero, daug ką tiesiog perrašysite iš kairiojo stulpelio. Gerai, jei nedaug, jei labai retai…

Aišku viena: taip elgtis su žmonėmis negalima – juk nuolat tai primenate savo vaikams…

Vaikai – tokie patys Žmonės, kaip ir suaugusieji, nors ir mažyčiai. Prisiminkite tai.

Svarbiausia – meilė

Vaikas – ne tironas, užvaldęs tėvų gyvenimą. Vaikas – tai naujas ryšys su pasauliu, su Visata. Tai pražydusi tėvų Meilė.

Vaikas – tai brangenybė, kurią Gyvenimas patikėjo tėvams saugoti, tobulinti ir vystyti.

Tik asmeninis tėvų pavyzdys gali sudominti ir pažadinti troškimą juo sekti. Beprasmiška “ugdyti“ tai, ko pats žmogus neturi.

Tik besąlygiška tėvų meilė dovanoja vaikui laisvę vystytis ir būti savimi.

Vaikas gali būti laimingas tik tuomet, kai tampa tuo, kuo jis turi tapti.

Svarbiausia vaikui – tėvų meilė.

Didžiausia tėvų laimė – kai jie mato, kad padėjo vaikui išsaugoti smalsumą, tyrumą ir džiaugsmą, kuriuos jis atsinešė gimdamas į šį pasaulį.

Gražiausias reginys tėvams – jų laimingas vaikas, tvirtai žengiantis pasirinktu gyvenimo keliu :).

Saulėto artėjančio savaitgalio! 😀

Auklėjimo klaidos

Kaip ir bet koks kitas procesas, auklėjimas geras tuomet, jei jis duoda gerus rezultatus. Geru rezultatu labai dažnai skaitomas vaiko paklusnumas, bet ar paklusnumas gali būti auklėjimo tikslas? Vaikas yra būsimas suaugęs žmogus, todėl tėvai turi jam padėti tapti pilnaverčiu suaugusiuoju – tai ir yra tikslas.

Tėvų ir vaiko pozicijos yra labai skirtingos. Vaikas – mažas, augantis, neturintis patirties ir besimokantis iš tėvų pavyzdžio; tėvai – turintys patirtį, prisiimantys atsakomybę, padedantys vaikui palankiausiai vystytis, suteikiantys saugumo jausmą.

Tėvai moko – vaikas mokosi, tačiau tai nereiškia, kad tėvai gali daryti spaudimą ir yra teisūs tik todėl, kad vyresni. Tėvų autoritetas gimsta natūraliai, jei tėvai jaučiasi atsakingi už auklėjimą ir su vaiku užmezga šiltą, artimą ryšį. Tuomet vaikas jaučiasi saugus, mylimas ir gerbia savo tėvus, kaip ir jie – vaiką.

Daugiausiai auklėjimo problemų sukuria patys suaugę savo neteisingu elgesiu. Ir dažniausiai neteisingas jis todėl, kad auklėjimas įsivaizduojamas kaip negatyvus ir sunkus procesas. Dėl to ir siekiama aklo paklusnumo, o taip pat nepaisomi suaugusiojo ir vaiko pozicijų skirtumai.

Dažniausiai pasitaikančios auklėjimo klaidos:

Per daug griežtumo. Tai autoritariški tėvai, manantys, kad auklėjimas – tai besąlygiškas paklusnumas tėvams. Per didelis griežtumas nesuprantamas vaikui, todėl priimamas kaip spaudimas. Iš baimės ar iš noro įtikti vaikas gali paklusti, tačiau kai tėvų nebus šalia, gali pasielgti priešingai. Vaikas turi aiškiai suprasti – kam ir ką jis turi padaryti, todėl tėvai turi mokytis vaikui kantriai išaiškinti, susitarti, o jei reikia – ir paprašyti.

Lepinimas. Dažnai painiojamas su meilės išraiška ir viskas daroma už vaiką, nes manoma, kad “jis, vargšelis, negali, nesugeba“, o ir “vaikystė – vienintelis nuostabus periodas, todėl reikia vaiką nuo visko saugoti ir pildyti jo norus“. Lepinami vaikai auga infantilūs ir nesavarankiški, gesinama jų iniciatyva. Turime leisti daryti vaikui tai, ką jis pagal amžių pats gali padaryti, ir tik jei tikrai reikia – padėti. Vaiką reikia mylėti, o ne lepinti..

Įsitikinimas, kad geram auklėjimui reikia daug pinigų. Svarbiausia vaikui – tėvų meilė ir nuoširdumas. Vaikui žymiai svarbesnis bendras laisvalaikis – žaidimai, pokalbiai, nuoširdus bendravimas – nei daiktai ar tai, kas laikoma visuomenėje prestižiniu. Ne pinigai daro vaiką laimingu, o žinojimas, kad tėvai jį myli – tuomet jis auga pasitikintis savimi, kūrybingas, pozityvus. Svarbiausia tai, ką jis patiria namuose tarp artimiausių žmonių, todėl papildomos priemonės – pagalba vaikui ir tėvams, bet ne pagrindas. Dažnai būna ir atvirkščiai: brangios “gėrybės“ gali pakenkti vaiko ugdymui.

Auklėjimui skiriama per mažai laiko. “Trūksta laiko“, “Užaugs ir taip, svarbiausia – aprūpinti būtiniausiais daiktais“, “Turiu daug darbo“ – dažniausi pasiteisinimai. Suaugę pamiršta svarbiausią dalyką – jei gimė vaikas, jie turi skirti jam laiko (juk randa laiko viskam kitam). Bendravimas su tėvais – būtinybė vaikui. Jei vaikas nuolat girdės, kad tėvams trūksta laiko su juo bendrauti, jis gali pasijusti vienišas ir pradėti anksti ieškoti šilumos ir bendravimo už šeimos ribų.

Elgesys su vaiku pagal nuotaiką. Kai asmeninių nesėkmių arba pasisekimų įtakotos suaugusiųjų nuotaikos lemia bendravimą su vaiku. Gali atrodyti, kad tame nieko blogo – “toks gyvenimas“, “tegul pamato realybę“, o blogiausiu atveju galima viską užglaistyti nupirkus vaikui žaisliuką ar saldumynų.. Tačiau yra skirtumas: elgtis adekvačiai pagal situaciją ar elgtis pagal nuotaiką. Kai elgiamės adekvačiai, vaikui išugdomas teisingumo pojūtis, o kai pagal nuotaikas – vaikas išmoksta prie jų taikytis ir net jomis pasinaudoti. Jei nuotaika prasta – geriau nuoširdžiai tai pasakyti vaikui ir atidėti svarbius pokalbius kitai dienai, kai pakili – nežarstyti nerealių pažadų.

“Napoleoniški“ planai. “Mano vaikas mokysis tapybos, muzikos, teniso, dainavimo.. aš jam neleisiu pražiopsoti savo šanso“. Taip vaikas dažnai verčiamas daryti tai, kas patinka tėvams, o ne jam pačiam – nes tėvai “žino“, kas jam geriau. Tokios pastangos “iš geriausių paskatų“ gali užgožti tikruosius vaiko gabumus. Kol mažas, vaikas gali pasiduoti tėvų spaudimui, tačiau paauglystėje gali pradėti audringai protestuoti ar tiesiog mesti tuos užsiėmimus. Todėl reikia atidžiai stebėti savo vaikus – jų unikalūs gabumai anksčiau ar vėliau būtinai atsiskleis – ir subtiliai nukreipti juos bei palaikyti.

Neatsakingi grasinimai. “Jei būsi blogas, jei nepadarysi, kaip liepiu – nemylėsiu tavęs“. Ar juokais, ar “auklėjimo“ tikslais tokios pasakytos frazės žeidžia vaiką. Jei kartojamos dažnai, vaikas pamato, kad tai melas, todėl tokiu būdu išmokysite jį manipuliuoti. Teisinga būtų pasakyti: “Aš tave myliu, tačiau tavo elgesys mane nuliūdino“.

Abejingumas. “Daryk kaip nori, man vis vien“ – taip sakoma, kai nenorima gilintis ar aiškintis, ir vaikas paliekamas pats sau, “mokytis savarankiškumo“.. Tačiau daugumos iškylančių problemų
vaikas dar nemoka išspręsti, todėl gali bandyti spręsti taip, kaip supranta. Be to, jis pasijunta vienišas ir nereikalingas, todėl savo elgesiu nuolat “tikrins“ tėvus – ar jiems iš tiesų “vis vien“.. Tėvai vaikui – artimiausi žmonės, todėl žinojimas, kad gali jais pasikliauti, jam labai svarbus.

Tokias klaidas tėvai padaro ne iš piktos valios, o dažniausiai vedami gerų norų ir norėdami savo vaikams gero. Tačiau tokių klaidų pasekmės dažnai palieka ne tik negatyvius prisiminimus, bet ir padaro poveikį besiformuojančiam vaiko charakteriui.

Kaip jų išvengti? Pirmiausiai – sąmoningai ruoštis vaiko auklėjimui. Suprasti, kad auklėjime, kaip ir bet kokioje kitoje veikloje, svarbus ir mūsų požiūris: pozityvus arba negatyvus. Jei žiūrėsime į auklėjimą kaip į sudėtingą ir sunkų procesą, tai greičiausiai jis toks ir bus.

O jei pasitelksime pozityvumą – vaiko ugdymas bus smagus ir paprastas. Tuomet su meile kursime vaikui erdvę, kurioje jis augs laimingas, sveikas ir kūrybingas, o jei ir suklysime – pripažinsime klaidas ir taisysime. Juk auginsime geriausiai, kaip tik galime, geriausią – koks tik jis gali būti – būsimą suaugusį žmogų 🙂 ..

Kodėl mus džiugina saulės šviesa?

Dvasinio šaltinio ieškotojai

Ieškodami dvasingumo, kai kurie žmonės neturi šiam tikslui pasiekti reikalingų savybių: kantrybės ir tvirtumo. Jie panašūs į žmogų, kuris kasa šulinį ieškodamas vandens, bet pasiekęs penkių pėdų gylį, meta darbą, nes nusprendžia, kad čia nėra vandens.

Paskui randa kitą perspektyvią vietą. Ir vėl pradeda entuziastingai kasti. Bet, pasiekęs penkių pėdų gylį, vėl nusprendžia, kad čia nėra vandens ir meta darbą. Po kiek laiko vėl pradeda kasti kitoje vietoje. Ir vėl, neradęs vandens penkių pėdų gylyje, meta darbą.

Jis niekaip nenori suprasti, kad jo ieškomas vanduo yra devynių pėdų gylyje. Jei jis nebūtų nustojęs kasti pirmojo šulinio, tai dabar jau turėtų vandens. Tačiau puldamas iš vienos vietos į kitą, jis nepasiekia jokio rezultato.

Tą patį galima pasakyti ir apie žmones, kurie ieško lengvesnių sprendimų ir todėl dažnai pusiaukelėje keičia dvasines sistemas ir metodikas. Geriausia – pasirinkus vieną dvasinį kelią eiti juo iki tikslo ir.. nemesti kelio dėl takelio.

Nuverskite diktatorių

Niekam nepatinka gyventi diktatoriaus priespaudoje. Nežiūrint to, mes visi gyvename EGO diktatūroje. Jis neleidžia mums daryti tai, ką iš tiesų norėtume. Jis reikalauja, kad mes nedelsiant vykdytume Jo norus ir nusileistume Jo įpročiams. Šis tironas reikalauja, kad tarnautume jam nuo ryto iki vakaro.

Kaip mums išsilaisvinti iš tironijos? Labai paprastai. Netarnaukite šiam EGO. Tarnaukite kitiems. Nepildykite nesibaigiančių jo norų ir poreikių, bet nuolat skirkite laiką tarnauti kitiems. Tokiu būdu mes palengva išsivaduosime iš šios EGO diktatūros ir išmoksime tenkinti savo dvasinius poreikius.

Kokius? Mūsų poreikį būti naudingais kitiems žmonėms. Mūsų poreikį padėti kitiems. Mūsų poreikį jausti, kad mūsų gyvenimas prisipildo prasmės, kuomet mes esame naudingi žmonėms. Mūsų poreikį palengvinti skausmą ir liūdesį mūsų broliams ir sesėms.

Mūsų poreikį padaryti laimingu kitą žmogų. Mūsų poreikį dalintis. Mūsų poreikį jausti vienybę su visais žmonėmis. Mūsų poreikį dovanoti ir priimti tikrąją, besąlygišką Meilę.

Nuverskite diktatorių ir išlaisvinkite savo vidinį “aš“, kuris tiek laiko yra šio negailestingo tirono nelaisvėje. Išlaisvinkite savo mylinčią vidinę prigimtį, savo gerumą..

Kodėl mus džiugina saulės šviesa?

Kodėl saulės šviesa suteikia mums laimės? Todėl, kad primena mums mūsų vidinę šviesą.

Kodėl mus džiugina rožės aromatas? Todėl, kad primena mums mūsų vidinį grožį.

Nuostabus peizažas mums primena mūsų vidinę ramybę.

Beribis dangus mums gniaužia kvapą, nes primena mums mūsų pačių dvasios platybę.

Mes jaučiamės saugūs klausydamiesi išminties žodžių, nes jie primena mums Tiesą, kurią jau žinome.

Tyrumas ir nuoširdumas atveria mūsų širdis, nes primena mums mūsų pačių tyrumą ir nuoširdumą.

Kodėl mes pravirkstame, kai matome gerus darbus? Todėl, kad jie primena mums visaapimančią Meilę.

Muzika pakylėja mūsų dvasią, nes primena mums mūsų vidinę harmoniją.

Mes entuziastingai ieškome Dievo, todėl kad jis primena mums mūsų tikrąjį “aš“.

Tiek nuostabaus mumyse. Kodėl gi mes ieškome ne savyje, o išorėje to, kas jau yra mumyse?

Autorius – R. E. Nadžemi

Visiems visiems saulėto ir smagaus savaitgalio!! 😀

Mitai apie alkoholį

Jie vadinami mitais todėl, kad niekuo nepagrįsti – tai tiesiog keliaujanti liaudies “išmintis“. Pavojingi tuo, kad mes jais patikime ir pradedame ne tik teisinti priklausomybę, bet ir jais vadovautis savo gyvenime. Perskaitę suprasite, kaip plačiai jie yra paplitę ir kaip daug žmonių jais tiki ir perduoda kitiems. Taigi:

Alkoholis – tai normali gyvenimo dalis

Neapgaudinėkite savęs: normali žmogui yra prigimtinė blaivybės būsena, o alkoholio vartojimas – primestas žalingas įprotis, kuris yra perduodamas iš kartos į kartą, todėl tai gali pasirodyti “normalu”. Pagal PSO (Pasaulio Sveikatos Organizacija) statistiką, praeito amžiaus ir šio amžiaus pradžios gyvenimo trukmės sumažėjimas tiesiogiai siejamas su gyvenimo būdu: žalingais įpročiais, stresu ir neteisinga mityba.

Realybė tokia: PSO alkoholis yra pripažintas legaliu narkotiku, kuris sukelia priklausomybę ir žaloja sveikatą, todėl normalia gyvenimo dalimi pavadinti narkotiką nelogiška.

Alkoholis naudingas sveikatai

Tai labai paplitęs mitas tarp vynų ir “tauraus” stipraus alkoholio mėgėjų. Tuo tarpu tiesa yra paprasta: alkoholis visuose gėrimuose išlieka narkotiku. Kuo didesnė alkoholio koncentracija gėrime, tuo jis pavojingesnis. Jokių naudingų organizmui medžiagų alkoholis neturi – bet kokiam gyvam organizmui tai yra nuodas.

Alkoholis – vyriškumo simbolis

Vis daugiau jaunimo dėl šios priežasties įsitraukia į alkoholizmą – jie nori greičiau atrodyti suaugusiais. Augančiam ir bręstančiam jaunam organizmui alkoholis ypač kenkia, nes pažeidžia visas vystymosi funkcijas. Šio mito pasekmė ir mūsų laikų liūdna tendencija – jaunėjantys alkoholikai.

Gerti alkoholį ar ne – kiekvieno asmeninis reikalas

Toli gražu, tai viena iš didžiausių iliuzijų. Gyvename visuomenėje, todėl vartojančio alkoholį elgesys vienaip ar kitaip veikia aplinkinius – nuo šeimos iki visuomenės. Vartojantys alkoholį žmonės yra socialiai pavojingi: daugybė nusikaltimų ir avarijų įvykdoma apsvaigus nuo alkoholio, ir nukenčia niekuo dėti žmonės. Be to, girtuokliaujantys ardo tautos genofondą, t.y., įtakoja šalies jaunosios kartos sveikatą ir ateitį.

Alus – ne alkoholis

Bet kokio alkoholinio gėrimo neatsiejama dalis yra spiritas. Skiriasi jie tik stiprumu ir specifiniais priedais. Mokslas jau įrodė, kad alus stipriau nei degtinė ardo smegenų ląsteles (o kartu ir intelektą) bei ardo psichiką. Alaus mėgėjams smarkiai pakinta širdis – ji padidėja ir apauga riebalais. Medikai alaus mėgėjų širdį vadina “alaus” arba “jaučio” širdimi dėl jos dydžio.

Alkoholis – smagu, nuima stresą, atpalaiduoja

Alkoholis yra pripažintas depresantas: jo sukelta euforija yra trumpalaikė. Jei žmogus turi poreikį kelti sau nuotaiką alkoholiu – tai jau pirmas signalas, kad vystosi priklausomybė. Girti gali atrodyti juokingai ir nepiktybiškai, bet tik iš šalies. Girti dažnai padaro tai, ko blaivūs niekada neišdrįstų padaryti ir ko išsiblaivę dažnai nė neprisimena. Be to, pagirios sukelia didžiulį stresą kūnui ir psichikai, todėl už trumpalaikę euforiją mokama pernelyg didelę kainą..

Alkoholis – nepavojingas

Alkoholis veikia visus organus, nėra nei vieno organo, kuriam alkoholis nekenktų. Alkoholyje žūsta viskas, kas gyva. Kadangi retas vartoja kelis kartus į metus nedideles alkoholio dozes, o dauguma vartojančių alkoholį daro tai sistemingai, tai didėjant dozėms, didėja priklausomybė nuo alkoholio, ir, žinoma, didesnis alkoholio žalojantis poveikis organizmui.

Stiprėjant priklausomybei keičiasi asmenybė, suardomos subtiliausios žmogaus psichinės savybės – valia, moraliniai principai, atmintis. Žmogus pradeda gyventi primityviais instinktais.

Prasigeria tik alkoholikai, manęs tai neliečia

Suprasti, kada žmogus peržengė pavojingą ribą gerdamas už kompaniją, dėl apetito, dėl nuotaikos pagerinimo, ir pan., ir atsidūrė alkoholinės priklausomybės vergovėje, yra paprasta: kai žmogus pradeda ieškoti priežasties išgerti ir jo pagrindiniu laisvalaikio užsiėmimu tampa alkoholio vartojimas – tai jau psichologinė priklausomybė, kuri gali išsivystyti bet kokio amžiaus žmogui.

Psichologinė priklausomybė – pirmos alkoholizmo stadijos požymis. Antroje prasideda ir fizinė priklausomybė, kurios pagrindinis požymis – pagirios (abstinencinis sindromas). Jauniems žmonėms ir moterims alkoholinė priklausomybė vystosi greičiau. Trečioje stadijoje žmogus pradeda degraduoti ir pasekmės dažnai būna nepataisomos.

Apie antialkoholinio gydymo „kenksmingumą“

Tai labiausiai paplitęs tarp vyrų mitas. Jie bijo, kad gydymas pakenks jų vyriškumui, tuo tarpu net nesusimąsto, kad pastovus alkoholio vartojimas veda į lytinių liaukų degeneraciją. Daugelis bijo, kad po gydymo jiems „stogas nuvažiuos“, bet nepastebi akivaizdaus dalyko – kad „stogas važiuoja“ būtent nuo alkoholio. Baiminasi ir dėl kūrybinių jėgų praradimo, bet girdėti nenori, kad alkoholis naikina smegenis.

Gali susidaryti įspūdis, kad narkologai siekia kažkam pakenkti, padaryti invalidu ar numarinti. Iš tikrųjų narkologai deda didžiules pastangas, stengdamiesi padėti grąžinti žmogų į blaivų gyvenimą. Ir nieko daugiau! Blogiausia, kas gali atsitikti – gydymas gali būti neefektyvus. Gydymo efektyvumas priklauso tik nuo pačio paciento nuoširdaus noro pasveikti. Po gydymo įvyksta principinis pokytis – žmogus bent jau kuriam laikui nustoja nuodyti save alkoholiu. Štai ir visas „kenksmingumas“.

Nejaugi blaivybė gali būti kenksminga sveikatai? Jei po gydymo pacientas jaučiasi nejaukiai, reiškia, jis nepakeitė savo požiūrio į alkoholį ir niekaip „neįsirašo“ į blaivų gyvenimą. Gyventi su buteliu jam patinka labiau, todėl ir kankinasi, o ne todėl, kad gydymas kažkokiu mistiniu būdu galėjo jam pakenkti. Antialkoholinis gydymas – tai bandymas išgelbėti žmogų nuo sunkios kančios, degradacijos ir mirties. Bandymas padėti žmogui gyventi normalų blaivų gyvenimą.

Realiai (kartais nepataisomai) kenkia tik pats sau alkoholį vartojantis žmogus. Spekuliacijos gydymo „kenksmingumu“ – tik nenoras keisti savo girtą gyvenimo būdą. Yra daug puikių išgijimo ir suklestėjimo pavyzdžių, bet šalia visada yra ir žmonės, kuriuos beveik kasdien visi matome – nusigeriantys, degraduojantys ir nenorintys to pripažinti.

„Geri“ ir nelabai geri gėrimai

Labai dažnai žmonės savo pagirių kančias nurašo „blogiems“ alkoholiniams gėrimams. Niekas neginčija, kad savadarbiais „pilstukais“ nuodijamasi ypač sunkiai – nuo apakimo, impotencijos iki mirties atvejų. Bet pažiūrėkime į problemą kitu kampu. Juk jei yra pagirios (ne ūmus vienkartinis apsinuodijimas), reiškia, kad žmogus yra pažengęs girtuoklystėje ir geria vis daugiau. Koks organizmas atlaikys vis didėjančias ir tankėjančias dozes, net jei bus geriamas brangiausias alkoholis?

Be to, retas žino, kad priimti laikyti „gerais“ konjakas, viskis, savadarbės „ruginukės“ ar „kvietinukės“ – dėl jų gamybos būdo (distiliacijos) turi daug specifinių, itin kenksmingų priemaišų, kurios pasunkina postintoksikacinius sutrikimus organizme. Tvirtinu vienareikšmiškai: „gerų“ alkoholinių gėrimų nėra iš esmės. Kodėl? Todėl, kad bet kokios koncentracijos ir su bet kokiais priedais – aluje, vyne, degtinėje, konjake ir t.t.. – alkoholis išlieka narkotiku. Naivu tikėtis, kad gerdami “aukščiausių rūšių“ alkoholį, būsite apsaugotas nuo alkoholizmo.

Kai kažkas išdidžiai demonstruoja, kaip puikiai žino „gerus“ gėrimus ir tos „žinios“ paremtos asmenine patirtimi – nepavydėkite ir laikykitės kuo toliau nuo tokio „esteto“, nes jis propaguoja narkotikus. Jis pavojingas žmogus, nes narkomanija yra užkrečiama: vienas narkomanas sugeba užkrėsti kitus. O alkoholizmas, kaip žinote, yra vienas iš narkomanijos variantų. Taigi, prisiminkite, kad bet koks spiritinis gėrimas yra narkotikas. Tai aš jums kaip gydytojas tvirtinu, o išvadas darykite patys.

Aš geriu „kultūringai“ ir „saikingai“

Vadinamas „saikingas“ ar „kultūringas“ gėrimas – alkoholizmo motina. Alkoholikais netampama staiga, tai procesas. Alkoholizmas – pripratimo liga ir visi alkoholikai kažkada pradėjo nuo „saikingo“ ar „kultūringo“ gėrimo. Palaikyti „saikingo“ ar „kultūringo“ gėrimo koncepciją reiškia sutikti su savo šalies alkoholizacija ir iš to išplaukiančia tautos degradacija. Jei jūs už „kultūringą“ gėrimą, vadinasi, jūs, anot mokslininko G. Šičko – alkoholio vartojimui užprogramuotas žmogus.

Tokiu jus padaro „kultūringai“ gerianti vyresnioji karta, o jūs savo elgesiu programuojate alkoholio vartojimui sekančią kartą. Galima kultūringai elgtis, leisti laiką, kalbėti, bendrauti, bet kultūringai gerti ar rūkyti (nuodytis) neįmanoma. Narkotinės medžiagos vartojimas – šiuo atveju alkoholio – nekultūringumas, vedantis ne tik į pačio geriančiojo alkoholizmą, bet ir yra nederamo elgesio rodymas jaunajai kartai. Ten, kur yra alkoholio kvapas, tikrąja kultūra nė nekvepia.

“Bealkoholiniai“ gėrimai

Taip vadinami bealkoholiniai gėrimai gali turėti iki 0,5 laipsnių alkoholio. Žodis „bealkoholinis“ klaidina, todėl reikia būti budriems. Ypač tiems, kurie pasirinko blaivybę, bet dar vis kyla iš įpratimo noras atsigerti štai tokių bealkoholinių gėrimų – vyno ar alaus. Išgėrus tokio gėrimo, jo skonio savybės gali išprovokuoti norą išgerti tikro alaus ar kitokio alkoholio. Todėl rinkitės sultis – bus tikrai į sveikatą. Ir nepamirškite: kuo didesnė alkoholio koncentracija gėrime, tuo labiau jis kenkia sveikatai.

“Konjakas ir degtinė praplečia kraujagysles; jei skauda širdį – tai geriausia priemonė“

Tiesa tame, kad vartojant alkoholį, širdies ir kraujagyslių sistema yra stipriai pažeidžiama. To pasekmė – alkoholinė hipertonija ir širdies miokardo pažeidimai. Alkoholis tiesiogiai toksiškai veikia miokardą: atsiranda širdies ritmo sutrikimai ir širdies nepakankamumas. Štai kodėl po širdies infarkto gydytojai griežtai draudžia alkoholį.

“Alkoholis šildo“

Atvirkščiai: jis išplečia smulkius paviršinius kapiliarus ir tokiu būdu mes netenkame šilumos – žmogui atrodo, kad jam pasidarė šilta (išsiplėtė kapiliarai), o iš tiesų organizmas atiduoda šilumą ir pradeda šalti. Dauguma nušalusių galūnes ar sušalusių žmonių buvo girti.

“Alkoholis valo organizmą nuo toksinų“

Melas, nes pats alkoholis yra toksinas. Tam, kad organizmas jį neutralizuotų, padidintu pajėgumu turi dirbti kepenys ir inkstai, todėl šie organai tiesiog alinami didžiuliu papildomu darbu.

“Alkoholio gamyba ir pardavimas naudingi valstybei“

Statistika rodo priešingai: nuo alkoholio vien nuostoliai: kiekvienas gautas piniginis vienetas atneša mažiausiai 3-4 piniginius vienetus nuostolių. Kokiu būdu? Pirmiausia – alinama žmonių sveikata ir darbingumas. Daugėja nusikaltimų, avarijų, nelaimių darbo vietoje. Daugėja vaikų iš asocialių šeimų vaikų namuose, taip pat apsigimimų dėl alkoholio vartojimo. Sergančių alkoholizmu gydymas taip pat nuostolingas valstybei – juk šių ligonių nebūtų, jei jie gyventų blaiviai.

“Vaikams alkoholį įsiūlo blogi draugai“

Taip, narkotikų paaugliams gali pasiūlyti gatvėje, bet nustebsite, kad alkoholio vaikai pirmą kartą dažniausiai paragauja.. namuose. Čia lemiamą vaidmenį atlieka tėvų elgesio pavyzdys, jų gyvenimo būdas – per šventes ant stalo statydami alkoholį, suaugusieji perduoda ir įskiepija savo vaikams alkoholio vartojimo tradicijas. Taip alkoholis susiejamas su švente, gera nuotaika – todėl vaikui atrodo, kad vartoti alkoholį yra gerai ir normalu.

“Alkoholis stiprina draugystę ir lengvina bendravimą“

Draugystė tokiu pagrindu tęsiasi lygiai tiek, kiek yra drauge vartojamas alkoholis. Pakanka vienam iš “draugų“ nustoti jį vartoti, ir draugystė dažniausiai išyra. Taigi, pagalvokite – draugai tai ar.. sugėrovai.

“Alkoholis padeda gydyti kai kurias ligas“

Mąstykite logiškai: jei alkoholis yra toksinas, tuomet jo nukenksminimui organizmas mobilizuoja papildomas jėgas. Laikina alkoholinė euforija – tik trumpalaikė sveikatos “pagerėjimo“ iliuzija. Alkoholis alina imuninę sistemą, todėl jį vartojantys žmonės serga dažniau, nes jų organizmas mažiau atsparus. Be to, jie galiausiai pradeda sirgti ir alkoholio sukeltomis ligomis.

“Yra ir kenksmingesnių dalykų, nei alkoholis“

Taip, yra, bet alkoholio vartojimas yra žalingas įprotis, priklausomybė, todėl daro žalojantį poveikį. Šis mitas – tai bandymas apeiti alkoholizmo problemą ir perkelti dėmesį į kitas problemas.

“Visi alkoholikai tinginiai, o aš – ne“

Tiesa tokia, kad tik 3-5 procentai alkoholikų yra visiškai degradavę tinginiai, kiti dirba iki tol, kol gali: juk reikia užsidirbti ir alkoholiui…

“Man skanus alkoholis: vynas, šampanas, alus…“

Pats alkoholis yra šlykštaus skonio ir gryno jo niekas negertų. Klausimas: jei jums pasiūlytų išgerti lygiai tokio pačio skonio gėrimo, kaip ir jūsų mėgiamas alkoholis, bet be alkoholio – ar gertumėte jį vietoje alkoholio? Jei ne, tuomet geriate savo mėgstamą alkoholį ne dėl to, kad jis skanus, o todėl, kad jame yra alkoholio (dėl apsvaigimo).

“Aš visai nepanašus į alkoholiką“

Išoriniai alkoholizmo požymiai išryškėja tuomet, kai liga jau gerokai pažengusi ir atsiranda rimtos komplikacijos organizme.

“Aš inteligentiškas ir išsilavinęs, todėl man negresia alkoholizmas“

Įrodyta, kad nėra ryšio tarp alkoholizmo ir išsilavinimo. Priklausomybė nesirenka: prieš ją visi lygūs. Nemažai vartojančių alkoholį yra geri specialistai, turi gerą darbą. Tačiau dėl savo priklausomybės dažnai praranda ir darbą, ir kvalifikaciją.

(Mitai ir jų paneigimai iš medikų darbų: V. Melnikovo, G. Šičko, F. Uglovo, V. Lapšičevo ir kt., parengė ir vertė ruvi.lt)

Kodėl tikime melu? (2 dalis)

Nuodai yra nuodai, net ir suvynioti į blizgantį popierėlį“ – E. Fromas

Idėja gerti spiritą – akivaizdūs kliedesiai, o ginčytis su kliedesiais beprasmiška. Stebina tai, kad žmonės ne tik patiki šiais kliedesiais, bet ir vadovaujasi jais gyvenime. Medicinos psichiatrijos vadovas (M., „Medicina“, 1983, 1t, 29 psl.) rašo: „Idėja skaitoma kliedesiu tuomet, kai ji neatitinka realybės, iškreiptai ją atspindi, ir, užvaldžiusi sąmonę, pasidaro (nežiūrint į akivaizdžius prieštaravimus su tikrove) nepasiekiama ištaisymui. Tokių idėjų visuma vadinama kliedesiu“.

Nepritariantiems alkoholio vartojimo idėjai yra visiškai akivaizdu, kad ši idėja atitinka kliedesių apibrėžimą. Be to, šia idėja yra užkrėsta dauguma žmonių, todėl galime tai vadinti masiniu kliedesiu. Pabrėžiama, kad tam, kad tikėtume šiuo alkoholiniu kliedesiu, nereikia būti silpnapročiu. Atvirkščiai – kliedesių kūrimui žmonės panaudoja visas savo kūrybines pajėgas.

Vartojančiam alkoholį tai neatrodo kliedesiais, nes jis įsitikinęs, kad alkoholis yra gėrimas, todėl nieko blogo tame nemato. Blaivaus ir aiškaus proto žmogus šiuos alkoholinius skysčius mato tokiais, kokie jie yra – kaip nuodingas ir pavojingas medžiagas. Todėl nuodingoms medžiagoms nėra taikomos sąvokos „saikingai“ ar „kultūringai“ nuodytis: nuodas yra nuodas.

Kai teisingai sudedami akcentai ir viskas vadinama savo vardais, tuomet daugeliui pasidaro akivaizdūs kliedesiai, kuriais tiki didžioji dauguma žmonių. Tačiau kaip nutinka, kad žmonės tuo patiki? Kodėl tikima, kad jei valstybė prekiauja alkoholiu, tai kiekvieno šventa pareiga pirkti šiuos nuodus ir jais nuodytis? Tai dėl socialinio poveikio: tai, ką daro dauguma, atrodo teisinga. Alkoholinis programavimas – tai savotiškas pasaulėžiūros modelis, tai lyg greitai plintanti infekcija.

Ar galima prieš tokį programavimą atsilaikyti? Žinoma, galima, tereikia melą pakeisti tiesa. Jei norime padėti alkoholį vartojančiam žmogui išbristi iš alkoholizmo liūno, turime padėti jam pakeisti informacijos reikšmę, kurią jis gavo anksčiau ir per kurios prizmę jis žiūri į dabartį. Yra žinoma, kad net tikinčiam melu žmogui būna sąmonės prašviesėjimai, ir jis pradeda abejoti tuo, kas akivaizdžiai neatitinka realybės, pvz., jausdamas pagirias, žmogus dažnai suabejoja alkoholio „teigiamomis“ savybėmis.

Jei žmogus sugeba ilgiau išlaikyti distanciją nuo dirgiklių – šiuo atveju alkoholio ir išgertuvių – tuomet jis labai greitai pradeda pakankamai kritiškai vertinti savo ydingą elgesį ir to elgesio priežastį – melą, kuriuo jis įtikėjo ir visai neseniai vadovavosi savo gyvenime bei gynė. Ir, atvirkščiai, jei žmogus yra savo melagingų įsitikinumų įtakoje – šventė, išgertuvės, savaitgalio šventimas – tuomet dominuojančio, nors ir klaidingo įsitikinimo likvidavimas yra neįmanomas.

Išvados iš to paprastos:

1) Alkoholį vartojantis žmogus – ne tik klystantis žmogus, bet ir giliai tikintis „geromis“ alkoholio savybėmis ir būtinybe vykdyti alkoholinį ritualą.

2) Praktiškai padėti jam galima tik tuomet, kai vartojantis alkoholį yra atskirtas nuo melagingų įsitikinimų šaltinio (išgertuvės, alkoholis), kitaip tai panašės į skalbinių gręžimą vandenyje.

3) Išorinė pagalba gali būti tame, kad pajungus sveikai mąstančią alkoholiko asmenybės dalį, sustiprinti tikrąją alkoholio vartojimo idėjos matymą – kaip svetimą jam, įskiepytą autoagresijos stereotipą.

4) Pakeisti melagingus akcentus ir reikšmes į tiesą apie alkoholį, kuri net būnant šalia kliedesio šaltinių, padėtų išlikti nešališku ir blaiviai mąstančiu.

Vaduokimės iš melo. Nežaiskime dvejopų žaidimų: jei matome, kad alkoholis ardo artimo žmogaus sveikatą ir gyvenimą, pirmiausia tapkime jam blaivybės pavyzdžiu – tik tuomet galėsime jį motyvuoti blaivybei. Alkoholio vartojimo idealogija yra kliedesių rūšis, kurią jau baigia išsklaidyti šiuolaikinis mokslas. Būkite progresyvūs žmonės, vadovaukitės tiesa savo gyvenime ir padėkite pamatyti tiesą savo artimiesiems.

(Pagal psichiatro E. Batrakovo straipsnius, vertė ruvi.lt)

Kodėl tikime melu? (1 dalis)

Dažnai tenka išgirsti klausimus: „Ką daryti – vyras (sūnus, motina, tėvas, duktė) vartoja alkoholį, bet girtuokliu savęs nepripažįsta, o gydytis atsisako?“ Ką galima atsakyti susirūpinusiems giminaičiams?.. Iš tiesų – ką? Kaip būtų paprasta, jei alkoholizmas būtų viso labo tik liga, o alkoholikas – ligonis: davei tabletę, ir – o džiaugsme – žmogus gyvas, sveikas ir laimingas.

Tačiau alkoholikas ne ligonis, o alkoholizmas – ne liga. „Alkoholizmas – tai visų pirma psichologinė negalia“ (G. A. Šičko). Alkoholikas – tai psichologiškai kenčiantis žmogus, kurio kančia ne smegenų liga ar funkciniai kažkokių kūno struktūrų sutrikimai. Jo kančios priežastis – įsitikinimas, kad spiritą ir su juo pagamintus gėrimus galima gerti. Maža to, jis dar ir įsitikinęs, kad spiritiniai gėrimai turi teigiamų savybių ir alkoholio vartojimas yra neatsiejama žmonijos kultūros dalis.

O kas gi tuomet yra žmogus, kuris kenčia nuo kenčiančio alkoholiko? Pirmiausiai tai žmogus, tikintis tuo pačiu, nuo ko jis nori „išgydyti“ alkoholiką. Antra – jis ir pats nieko prieš sudalyvauti vienokiuose ar kitokiuose alkoholio vartojimo ritualuose. Skirtumas tarp šių dviejų žmonių ne tikėjimo objekte, o tik ritualinio veiksmo detalėse. Dažniausiai arši polemika įsiplieskia tik vienu alkoholinių dogmatų klausimu: „kiek reikia gerti alkoholio?“.

Tuo pačiu vieni stengiasi įpiršti kažkokią konstantą – saiką, kiti gi, kategoriškai atmesdami tokį klausimo pastatymą, pareiškia, kad kiekvienas „jaučia“ savo saiką. Visiškai akivaizdu, kad esminio skirtumo tarp besiginčijančių nėra, skirtumas tik kiekybinis. Štai iš čia ir šeimyniniai vaidai, nes namiškiai savo alkoholikui tiesiogiai sako: „Mes tikime, kad vartoti alkoholį reikia, bet tu, brangusis, nors ir tiki tuo pačiu, tačiau savo tikėjimu nesivadovauk, nes tau tai kenkia“.

Na, ar ne prieštaravimai? Ko gi nori tuomet giminaičiai? Jie nori savo tikėjimo brolį išgydyti, bet ar įmanoma išgydyti nuo tikėjimo? Kas apskritai yra „alkoholinis tikėjimas?“ Kaip ir bet koks kitas: tai tam tikrų idėjų, požiūrių ir įsitikinimų suma, kurią žmogus laiko teisinga. Iš esmės alkoholinio tikėjimo pagrindas yra įsitikinimas, kad alkoholis yra toks pat gėrimas, kaip ir pvz., vanduo.

O ką šiuo klausimu sako mokslininkai ir nevartojantys alkoholio žmonės? Jie sako: „Spiritas, tai yra, alkoholis yra besąlygiškai nuodas, turintis protoplazminį poveikį“. Kas iš jų teisus? Žinoma, mokslas, kuris remiasi ne nauda, ne kulinariniais-literatūriniais skoniais, bet faktais, kurie remiasi daugybinių eksperimentų ir stebėjimų rezultatų išvadomis.

Štai tik kelios išvados, kurias pateikė autoritetingi mokslininkai:

Neurologas V. M. Bechterevas: „Alkoholis yra narkotinė medžiaga“.

Fiziologas H. E. Vvedenskis: „Alkoholio poveikis organizmui prilygsta narkotinių medžiagų poveikiui ir tipinių nuodų poveikiui, tokiems kaip chloroformas, eteris, opijus ir pan.“

Higienistas F. F. Erismanas: „Alkoholis nėra maistinė medžiaga, jis net stipriai atskiestas žmogui yra pavojingas nuodas“.

Remdamiesi šių ir kitų mokslininkų išvadomis, mes galime užduoti dar vieną klausimą: „Ar iš tiesų spiritas yra gėrimas?“ Akademikas V. G. Ždanovas teigia: „Gėrimas yra tai, ką galima gerti, kuo galima maitintis ir maitinti organizmą“. Ar galima maitintis protoplazminiu nuodu?! Kiekvienam blaiviam žmogui, turinčiam sveiką nuovoką ir aiškų protą akivaizdu: spiritu maitintis negalima niekada, niekur ir jokia forma.

Todėl visus kitus tvirtinimus, teigiančius, kad alkoholį vartoti sveika, turime vadinti net ne melu, o kliedesiais – kokioje formoje jie bebūtų pateikiami: eilėraščių apie „taurius“ vynus, filmų su alkoholio propagavimu, raginimų gerti dėl sveikatos, pilti alkoholį „dėl skonio“ į kulinarinius patiekalus ir taip toliau.

Plačiau apie tai – antroje dalyje.

(Pagal psichiatro E. Batrakovo straipsnius, vertė ruvi.lt)

“Meilės“ instaliavimas

Techninis aptarnavimas: – Klausome jūsų.

Klientas: – M-m-m… viską apsvarstęs, aš vėl ryžausi instaliuoti “Meilę“. Galėtumėte man padėti?

Techninis aptarnavimas: – Žinoma. Jei jūs pasirengęs, galime pradėti tuojau pat.

Klientas: – Na, aš nelabai susigaudau šiame procese, bet manau, kad esu pasirengęs. Nuo ko pradėti?

Techninis aptarnavimas: – Pirmiausiai atverkite “Širdį“. Jūs žinote, kur yra jūsų “Širdis“?

Klientas: – Taip. Bet ar galima instaliuoti “Meilę“, jei yra paleistos kitos programos?

Techninis aptarnavimas: – Kokios programos?

Klientas: – M-m-m.. turiu pajungtas “Praeities Nuoskaudas“, “Žemą Savęs Vertinimą“, “Nusivylimą ir Niūrumą“.

Techninis aptarnavimas: – Su “Praeities Nuoskaudomis“ neturėtų būti problemų. Kad netrukdytų kitų programų darbui, “Meilė“ jas palaipsniui ištrins iš operatyvinės atminties, išsaugodama kaip laikinus failus. Savo modulio “Aukštesnė Savimonė“ pagalba “Meilė“ palaipsniui ištrins ir “Žemą Savęs Vertinimą“, tačiau jūs pats turėsite ištrinti visą “Nusivylimą ir Niūrumą“, nes jie gali trukdyti instaliuoti “Meilę“.

Klientas: – Bet aš nežinau, kaip ištrinti. Galėtumėte pamokyti?

Techninis aptarnavimas: – Žinoma. Įeikite į pagrindinį meniu ir pabandykite įjungti “Atleidimą“. Junkite tiek kartų, kiek prireiks ištrinti “Nusivylimą ir Niūrumą“.

Klientas: – Gerai, viskas gavosi. Ačiū… oi, “Meilė“ pati pradėjo instaliuotis… Ar tai normalu?

Techninis aptarnavimas: – Taip, bet nepamirškite, kad jūs turite tik bazinę programą. Ją pilnai patobulins “Kitos Širdys“.

Klientas: – Oi,.. atsirado pranešimas “Klaida! Programa neveikia su vidiniais komponentais“. Ką tai reiškia?

Techninis aptarnavimas: – Nesijaudinkite. Tai techninis terminas, jis parodė, kad “Meilė“ jau dirba su išoriniais komponentais, bet dar nepasikrovė į “Jūsų Širdį“. Kad tai įvyktų, reikia iš pradžių pamilti save.

Klientas: – Ką gi man dabar daryti?

Techninis aptarnavimas: – Paspauskite ties “Pritarimu Sau“, o paskui įjunkite šiuos failus: “Atleidimas Sau“, “Savo Privalumų Pripažinimas“, o taip pat “Savo Trūkumų Pripažinimas“.

Klientas: – Gerai, padaryta.

Techninis aptarnavimas: – O dabar nukopijuokite visa tai į “Mano Širdį“, ir sistema pati ištrins nederančius failus. Tačiau jums teks savarankiškai ištrinti “Daugiažodę Savikritiką“ iš visų meniu, o taip pat išvalyti šiukšlinę. Įsitikinkite, kad “Daugiažodė Savikritika“ sunaikinta pilnai, ir niekuomet, jokiomis aplinkybėmis nesisiųskite šio failo.

Klientas: – Viskas gerai! “Mano Širdis“ pildosi naujais failais! Monitoriuje pasirodė “Šypsena“ ir “Dvasinė Pusiausvyra“. Taip visuomet nutinka?

Techninis aptarnavimas: – Ne visada… Kartais tai užtrunka žymiai ilgiau… Taigi… “Meilė“ įdiegta. Dar viena detalė: “Meilė“ – nemokama programa. Kad ji normaliai funkcionuotų, būtina ją dovanoti kitiems, o jie mainais padovanos jums savąją.

Klientas: – Ačiū! 🙂

(Autorius nežinomas)

Visiems gražaus, saulėto ir šilto savaitgalio!! 🙂