Vydūnas apie tautą, valstybę ir žmoniją

“… Kalbą reikėtų vadinti tautos vėliava. Ji atspindi tautos kraują ir jos jausmų-minčių-norų gyvenimą. Negalima suprasti tautos savybių, nepažįstant jos kalbos. Ir niekuo kitu tauta neapreikš savo širdies, sielos ir dvasios taip, kaip savo kalba.

Kiekviena tauta yra savaip svarbi. Ji savo ruožtu atvaizduoja žmoniją. Kiekviena tauta turi savo prasmę ir savo reikšmę. Ją ji turėtų susirasti ir kiek tiktai įstengdama nešti į gyvenimą.

Valdžia turėtų tarsi dygti iš kilniausių tautos jėgų. O jų uždavinys turėtų būti tarnauti kiekvieno žmogaus pažangai. Valstybė turėtų būti tautos namas, tautos vaikų mokykla. Bet, įsižiūrint į šios dienos valstybes, pasirodo, kad taip labai retai tėra.

Valstybės tvarka tvirtinama įstatymų, kurie žmonių atstovų sumąstomi. Vienok gana dažnai tie atstovai renkami, kovojant priešingoms srovėms, kurių kiekviena ieško labai paviršutiniškos savo naudos. O valdovas, kurs paprastai vieną tų srovių šelpia savo galybei tvirtinti, iš tikrųjų naudojamas visos eilės gudruolių. Jie moka viską taip gražiai susukti, kad valdovas nepajusdamas jų pageidavimams tarnauja ir jų naudai didžią valstybės gyventojų dalį skriaudžia.

Retai tėra kitaip. Ir todėl iš valdžios vidaus, iš valdovų pareina tokiai gyvenimo tvarkai galas. Ateina valdovams bei jų šeimoms pragaištis. O valstybės gyventojai drauge turi kęsti. Taip atsitinka, kai siekiama sau naudos. Paviršiumi galima daug susiglemžti, bet gelmėse viskas griūva.

Bet valstybė gali ir tvirtėti. Sąlyga tam tėra viena. Valdovas turi rūpintis vien žmonių, valstybės gyventojų gerove. Visų žmonių jėgos turėtų būti naudojamos vien tų pačių žmonių labui.

Žmonėms nėra jokio gėrio, jiems duodant vien žaislų ir duonos. Tikrasis kiekvieno lobis yra pilnesnis, šviesesnis žmoniškumas. Valdovas todėl pirma turėtų rūpintis dvasiniu valstybės gyventojų augimu. Vien tame jis turėtų matyti savo valdymo uždavinį.

Laikas auginti žmoniškąją didybę ir išreikšti ją žodžiu, veikimu ir gyvenimu. Lietuvių tauta turi prisidėti prie bendrojo žmonijos kilimo. Ji turi įnešti į žmonijos gyvenimą tam ypatingus akstinus. Tik tuomet ji turi teisę išlikti. Tik tuomet ji yra gyva žmonijos šaka.

Didžiausias rūpesnis yra tautą išlaikyti. Kad nėra tokio supratimo, matyti iš tuščio raginimo pasilikti lietuviais, mylėti savo tautą, kalbą ir tėvynę. Tautą išlaikyti vien kalbomis negalima.

Todėl visuomet turėtų būti klausiama: kaip auginsime tautą. Vien žiūrėdami į jos išlikimą, pamiršime to išlikimo sąlygą – o tai augimas ir auginimas. Tautos augimui reikia visa aukoti. Bet vėl ir vėl turi būti apmąstoma, ar iš tikro tauta auginama. Labai lengvai darbas virsta tautos naikinimu.

Reikėtų „veikėjus“ daugiau pagal tai vertinti, kiek su jais aukštesnė sąmonė tautoje didėja, kiek lietuvių sąmonė jų darbais žadinama, kiek lietuvių dora keliama, kiek jų vidaus gyvenimas turtinamas, skaidrinamas ir puošiamas.

Iš kitų tautų pasimokyti yra labai naudinga. Tik reikėtų pasimokymui imti jų prakilniausius reiškinius. Kaip dažnai lig šiol, visokiu būdu didiname vien tuštumą ir žemumą. Yra net tokių vakarų rengėjų, kurie sušaukia žmones į „vakarus“, žadėdami tik juokų ir šokių lig ryto. Ar manoma iš tikro, kad iš tų vakarų bus kokia nauda? Kiekvienas protingas žmogus žino, kad žadinti žmogaus žemumą reiškia jį silpninti. Ne duona ir žaidimai kelia žmones aukštyn. Taip buvo manoma visuomet tik pakrikimo laikais. Kaip jau sakiau: žmogaus žemumą auginti reiškia jį traukti į pražūtį.

Visose Žemės rutulio dalyse dabartinių žmonių kultūra daugiausia buvo orientuota į išorinį pasaulį bei jo turinį ir skatinama tarpusavio prieštaravimų. O paskui pagaliau paaiškėjo, kad kultūringoji žmonija, nežiūrint visos techninės pažangos, slysta atgal. Vadinasi, turėjo būti kažkas padaryta visai priešingai.

O dabar daugumai žmonių reikia apsiriboti vien tik būtiniausiais gyvenimo dalykais. Todėl jie siekia artimesnio ryšio su žeme ir apskritai su gamta. Jie ieško pagrindinių būties, gyvenimo jėgų. Tokios pastangos turėtų priartinti esminį pakilimą.

Ko pageidautume iš atskiro žmogaus, tas tinka ir visai tautai.

Tauta pakilusi ant aukštesnės pakopos, jei joje pastebima daugiau žmoniškumo. Tada tautos gyvenimas savo dvasingumu, minčių ir nuotaikų pasauliu yra tarytum gerokai skaidresnis.

Aišku, vienos tautos žmonės nėra vienodi. Jų vidaus, dvasinis pasaulis skiriasi išmintimi, stiprybe, esmingumu. Dėl to į bendrą gyvenimo paveikslą vieni meta šešėlius, kiti lieja šviesą ir gyvybingumą. Dėl to jame matyti nuolatinis kitimas. Gyvenimas nuolat pasiduoda permainoms. Tauta pažangą bus pasiekusi tik tada, kai visos tautos dvasiniame pasaulyje pagausės doros, tikrojo žmoniškumo.

Kai žmogus pasiduoda žemoms aistroms, tada šalia kitų žmonių jis darosi menkavertis, ir šitą savo trūkumą perkelia į visuomenės gyvenimą, tapdamas tamsiąja jėga. Tačiau blogio akivaizdoje suaktyvėja gėris, o blogis pasidaro labiau atpažįstamas.

Su kuo eis, apsispręsti turi individas. Nuo jo tada priklauso ir visuomenės pažanga ar atsilikimas, laimėjimas ar praradimas. Kai į visuomenės gyvenimą gausiau įliejama niekšiškumo ir žemų aistrų, tada jis nusmunka ant žemesnės pakopos, o kur visuomenės gyvenime reiškiasi kilnūs jausmai, didžiadvasiškumas ir sielos tyrumas, ten gyvenimas pagyvės, labiau suklestės, pasieks aukštesnės vertės, sutviskės stipresne šviesa.

Kiekviena kylanti kultūra kaip prielaidą veiklumui turi turėti aukštesnio žmoniškumo žmonių su sutaurintu tautiniu savitumu. Tik tokie žmonės savo žmogiškomis ir kultūrinėmis vertybėmis gali skatinti kitų suklestėjimą. Šitaip susiklosto tikra kultūra, palyginti su kuria tariama perimtoji iš svetur kultūra tėra vien nubaltintas tinkas. Tik tikrą kultūrą turintys žmonės, visos tautos gali sėkmingai skatinti žmonijos pažangą…“

( Mintys iš Vydūno raštų.)

12 minčių apie „Vydūnas apie tautą, valstybę ir žmoniją“

 1. Daiva, labas 🙂

  Prisidedu prie sveikinimų Tautai :)..

  O dėl darbų – tai piliečiai yra pakankamai protingi ir sąmoningi, vadovai tik įnikę ne į tai, kas stiprina tautą.. Pritariu Vydūno mintims, kad pavyzdys – moralės ir aukštų siekių pirmiausiai turi eiti iš aukščiausių šalies vadovų ir visos valdžios. Tik tokiu atveju galime tikėtis realių pokyčių. Sakoma, kad auklėjama pavyzdžiu, ne žodžiais – tai visiškai analogiškai tinka ir valstybės valdyme.

  Dabar gi aukščiausiu lygiu daromi tokie dalykai, kad.. netęsiu, visi tai matome ir žinome. Su tokiais pavyzdžiais tik į pragarą galima nugarmėti..

  O žmonių kaltinti nereikia, tik jų dėka ši valstybė dar laikosi. Ir tik galime stebėtis, kad dar laikosi.. Jiems ypatingi sveikinimai!

  Patinka

 2. Sveika Vilte:)

  Leisiu sau nesutikti su paskutini komentaru. Dar senovės graikai sakė, jog kiekviena tauta turi tokią valdžią kokios yra verta. Pabandyk įsivaizduoti kaip elgtųsi dauguma besipiktinančių jei patys pakliūtų į valdžios Olimpą?:) Tada suprasi kodėl tiek metų renkam, o išrenkam vis tokius pačius (nors kartais ir kitus).
  Ar įsivaizduoji, jog kažkas draugų būrelyje pasigirtų, jog iš bendradarbės rankinuko sėkmingai nušvilpė kelis litus, ar būdamas svečiuose nušvilpė sidabrinį šaukštelį? Kažin? Tačiau ramiausiai dalijames “svarbia informacija“ kiek reikia duoti kokiam daktarui, ar kaip sėkmingai pavyko išsipirkti iš kelių policijos. Verslininkai nesigėdydami kolegom aiškina kiek atlyginimo moka “baltai“ ir kiek “juodai“, o darbuotojai atlyginimus vokeliuose ima ir dėl to taip pat nesigėdija. Tai kodėl tikimės, jog išrinksim kažkokius šventuosius į valdžią. Neabejoju, jog kaip ir kiekvienoje populiacijoje, yra kažkiek žmonių, labiau sąžiningų nei kiti, bet į valdžią papuola visų pirma tie, kurie to labai atkakliai siekia:(.

  Nuotaikai pašviesinti įkelsiu Lenkijos dienraščio “Gazeta Wyborcza“ redaktoriaus Adamo Michniko žodžius, kuriuos prieš porą metų radau “Verslo Klasėje“ (Ryto Staselio intrviu su Michniku)

  “BŪKITE TAS, KUO, JŪSŲ NUOMONE TURI TAPTI VISA VISUOMENĖ. JŪS TIKITE ŽODŽIO LAISVE? TADA KALBĖKITE LAISVAI. JŪS MĖGSTATE TIESĄ? TADA SAKYKITE TIESĄ.JŪS TIKITE ATVIRA VISUOMENE? TADA ATSIVERKITE. JŪS TIKITE PADORIA IR HUMANIŠKA VISUOMENE? TADA ELKITĖS PADORIAI IR HUMANIŠKAI.“

  Taigi jei jums nepatinka korupcija NEBEDUOKITE KYŠIŲ:) Aišku tai nėra parasta ir gal neįmanoma prie to pereiti staiga (ypač mūsų sistemoje)

  Vladas:)

  Patinka

 3. Labas, Vladai,

  Ačiū už nuomonę, bet aš su ja negaliu sutikti.
  Ne viskas taip paprasta, bet tikrai nesiplėsiu, nes suprantu, kodėl tavo tokia nuomonė. Ir aš dar neseniai taip galvojau, todėl ginčytis nenorėčiau 🙂 .

  Visiems sėkmės ir labanakt 🙂 .

  Patinka

 4. Sveika Vilte,

  Ne per seniausiai išgirdau labai gerą posakį:“Sutinku, jog tu turi teisę turėti tokią nuomonę“. Lygiai taip pat negaliu reikalauti, jog būtinai ją argumentuotum :), nors aišku, visada smalsu ir naudinga išgirsti kitokią nuomonę paremiančius argumentus:).

  Vladas 🙂

  Patinka

 5. Labas rytas visiems 🙂 ,

  guru, trumpai ir aiškiai 😉 .. Turi juk kažkas tas tautiškumo pamokėles priminti 🙂 ..

  Vladai, aš laisvai dalinuosi tuo, ką suprantu , ir savo poziciją išreiškiu kaskart savo rašiniu 🙂 . Žmonės gali sutikti, gali nesutikti su mano nuomone – aš tai visiškai ramiai priimu..

  Bet ginčytis ir įrodinėti savo poziciją nenoriu, nes turiu nemalonią patirtį šioje erdvėje, kai vietoje diskusijos išsivysto kova, iš kurios niekam nėra jokios naudos. Mano pozicija visuomet parašyta rašinyje.

  Jei trumpai, tai, Vladai, pats rašai – bet kas pakliuvęs į valdžią, tampa automatiškai blogu. Tai kame reikalas – gal verta kitaip pamąstyti, ir paklausti, kodėl taip vyksta? Gal netikusi valdymo SISTEMA, jei kiekvienas, į ją pakliuvęs, tampa blogu?..

  Apie kyšius.. Vėlgi – kaltinamas duodantis.. O kokia moralė imančio, kuris turėtų būti visiems pavyzdys, jei jau yra valdžioje? Vėlgi – ar ne sistemoje reikalas, kad galimi tokie dalykai?..

  Pati neseniai turėjau reikalų su medikais. Ar ne sistemoje esmė, kad aukštą kvalifikaciją turintis medikas gauna vergišką atlyginimą, kad medicina, kaip ir visos sritys, paversta ne pagalba į nelaimę pakliuvusiam žmogui, o šaltu verslu? Galiu patvirtinti, kad medicina dar kažkaip laikosi nepraradusių žmoniškumo asmenybių dėka. Galiu patvirtinti ir kita – dažnai be papildomo apmokėjimo medikai nė piršto nepajudins..

  Tai kas atsakingas, kad šitoje sistemoje nužmogėjame ir viską jau matuojame pinigais? Kas turi rodyti moralumo pavyzdį? Kokie mūsų valstybės tikslai ir siekiamybės? Pinigai? Tuomet jau mes pasiekėme tikslą – už viską mokame ir viską matuojame pinigais.

  O dėl visuomenės kaltinimo – labai patogi pozicija atsikratyti atsakomybės už pažadėtus ir nepadarytus darbus. Atseit, patys kvaili, kad pasitikite mumis.. Ar ne taip?

  Išsirenkame tuos, kurių verti? O iš ko rinkti, jei į valdžią veržiasi godžiausi? O prieš rinkimus žada žmonėms aukso kalnus, o žmonės tuo tiki.. Tai kas ką apgauna, kas naudojasi žmonių patiklumu?

  Man tuo ir artimos Vydūno mintys, kad jis pabrėžia, kad valstybės tvirtėjimui sąlyga viena – vadovai turi rūpintis vien žmonių, valstybės gyventojų gerove, kiekvieno žmogaus pažanga.

  O mano pozicija tokia – aš neprisiimu kaltės, aš negaliu jausti kaltės už tai, ką daro kiti žmonės. Man nesmagu dėl jų, gėda, bet aš savo kalte ar gėda negaliu jų priversti elgtis atsakingai.

  Jei nusikalsčiau ar neįvykdyčiau įsipareigojimų aš, tai valstybė turi visus mechanizmus, kad mane priverstų įvykdyti įsipareigojimus. Tuo tarpu atvirkštine tvarka mechanizmas neveikia, ir mums leidžiama tik įvairiose šou pasišaipyti iš valdininkų nusikaltimų. Ir dar mus dėl to apkaltina.

  Mano įsitikinimu, turi būti aiškūs valstybės tikslai, viešas atsiskaitymas už atliktus ir neatliktus darbus valstybės labui, aukšti valdininkų moraliniai pavyzdžiai – kad valstybės žmonės turėtų į ką lygiuotis.

  O dabar sukurtas užburtas ratas, kur niekas už nieką neatsakingas, o kaltas paprastas pilietis, ir tokiu būdu jis menkinamas ir žeminama jo savimonė – jis jau a priori dėl visko ir visur kaltas… Šį ratą nutraukti galima tik vienu būdu – keičiant ydingą sistemą ir ugdant, kaip Vydūnas sako – auginant aukštos moralės žmones.

  Matai, Vladai, trumpai nesigauna, o ir nieko naujo neparašiau – “pamąstymuose“ daug panašių mano minčių. Tik pabrėžiu, kad tai mano nuomonė ir aš ja dalinuosi, bet jokiu būdu neperšu.

  Visada rūpėjo, kodėl žmonės taip gyvena, todėl šiam klausimui skyriau daug laiko ir susidariau būtent tokią nuomonę..

  Ačiū dar kartą už tavo nuomonę 🙂

  Patinka

 6. Įdomi diskusija. Jūs kalbate apie tą patį iš skirtingų pozicijų. Aš pasakysiu nešališkai iš šalies: situaciją visada valdo tas kurio rankose valdžia. Jei rezultatai ne tokie kokių tikisi rinkėjai, tuomet panaudojami visi manipuliaciniai įrankiai, tarp jų ir kaltinimai,kad nukreipti dėmesį nuo rezultato. Aš paklausčiau kitaip: kokie tikrieji, o ne deklaruojami tikslai, tada viskas stojasi į vietas. Ir dar. Sistema nepasikeičia tik dėl to, kad piliečiai pasidaro sąmoningi. Sistema keičiama tuomet, kai ji neveikia, kai pasidaro atvirai parazitinė. Tikiuosi, labai nesusiginčyjau. 😉

  Patinka

 7. guru, pritariu tau. Gal pernelyg skausmingai sureagavau , ir galiu paaiškinti, kodėl.

  Pirmiausia – man alergija nuo piliečių, žmonių kaltinimo.
  Nerandi darbo – tinginys, nors atlyginimą siūlo tokį, už kurį gali vienas dvi savaites pragyventi, o kur mokesčiai, vaikų poreikiai, būsto išlaikymas?..
  Išvažiuoji dirbti neapsikentęs į užsienį – išdavikas..
  Valdžia neatlieka savo įsipareigojimų – kaltas pats, kad tokius išsirinkai..
  Papildomai sumoki už kažkokią paslaugą, kuri kažkam yra pareiga (dažniausiai atvirai gavęs užuominą) – kyšininkas, nors be to kyšio kartais piršto nepajudina, argi tai paslaptis?..
  Ir taip toliau ir taip toliau…

  Todėl man tokie pasakymai sukelia negatyvias emocijas, nes aš labai gerai suprantu, kam naudinga, kad žmonės taip galvotų. Taigi, atleiskite, pasikarščiavau, bet tokia intonacija apie savo tautiečius nekalbėsiu. Yra paklydusių, suklaidintų, nelaimingų žmonių, bet nei vienas iš jų nėra kaltas dėl to, kaip yra valdoma.

  Ne, guru, mes nesiginčijame, aš tiesiog vengiu šia tema kalbėti, nes dažniausiai tai baigiasi tuščiomis kalbomis. O tavo mintims pilnai pritariu, ačiū tau, kad pasisakei 🙂 .

  Patinka

 8. Sveika Vilte,
  nepagalvojau jog pataikysiu į skaudžią vietą. Sorry:). Aš visai neteisinu mūsų valdžios ir korumpuotos medicinos. Tiesiog, skirtingai nei gerbiamas Vydūnas, esu linkęs labiau domėtis ir kalbėti apie tuos dalykus kurie nuo manęs priklauso ir kuriuose pats galiu kažką pakeisti.
  Galime labai daug kalbėti ir rašyti kokia TURI BŪTI valdžia, kaip TURI ELGTIS valdininkai ar medikai, kokie PRIVALO BŪTI atlyginimai. Tai, iš esmės, tas pats kaip kalbėti apie tai, jog jei Lietuvoje žiemos temperatūra būtų tokia kaip Ispanijoje, tai sąskaitos už šilumą taip neslėgtų šeimos biudžeto.
  Manau kiek produktyvesnis dalykas pačiam (ne iš mas media) pabandyti suvokti, kokią iš tikro turime situaciją, kodėl taip yra, ir tada galima priimti kažkokį asmenine atsakomybe paremtą sprendimą.
  Jei manom, jog padėtis bloga ir nieko nepakeisi – gal būt reikia emigruoti. Jei manom jog darbdaviai tiesiog tyčiojasi iš samdomų darbuotojų ir atlyginimai Lietuvoje neadekvačiai maži – gal verta pradėti savo verslą ir pačiam samdyti darbuotojus. Tada mokant mažus atlyginimus galima užsikalti gražaus pinigo, arba galima mokėti žmoniškus atlyginimus ir taip mažinti socialinę atskirtį bei priversti kitus darbdavius mokėti daugiau. Jei korumpuoti kelių policininkai ir valdžios nustatytos plėšikiškos baudos už greitį tiesiog apiplėšinėja pilečius – galima važiuoti neviršijant greičio. Jei jaučiame kad valdininkas prievartauja kyšio – galima kreiptis į STT.
  Negaliu pasakyti jog visus aukščiau išvardintus metodus esu išbandęs, bet kai kurie veikia gan sėkmingai. Jei nesiryžtu daryti nieko (noriu būti visų draugas, pagal Aristotelį), tai gal ir pats esu kažkuo kaltas?
  Ginkdie, nesiūlau rimtai susirgus artimam žmogui, pradėti kovoti su medikų korupcija, bet kartais žiauru žiūrėti kaip tautiečiai lygioje vietoje (pvz. reikia išlaikyti vairavimo egzaminą) karštligiškai ieško kam čia būtinai davus kyšį. Ar ne tokiomis mūsų mentaliteto savybėmis naudojasi telefoniniai sukčiai? Net jei iš tikro vaikas padarė avariją ir sužeidė kažką, tai kodėl reikia skubėti kažkokiem “pareigūnam“ atiduoti paskutinius pinigus?

  Niekas nesiginčija dėlto, kad jeigu valdžia būtų sąžininga ir protinga, galvotų apie valstybę ir jos žmones ne mažiau nei apie savo asmeninius ir partinius intersus, visi gyventume daug geriau. Tačiau ką iš esmės duoda tokie Vydūniški pasvarstymai? Negi tikimės, jog mūsų valdininkai juos pasiskaitys ir puls dirbti “Vardan tos“. Tu Vilte labai teisingai pastebėjai, jog visi ginčai tema “kokia turi būti valdžia“ dažniausiai baigiasi tuščiomis kalbomis. Na kaip kitaip jie gali baigtis:)

  Pilnai sutinku su guru: nuo valdžios labai daug kas priklauso. Ji priima įstatymus kontroliuoja jų vykdymą, sprendžia kaip panaudoti į biudžetą suneštus visų mūsų pinigėlius. Tai valdžia naudoja mūsų pačių suneštus pinigus mūsų smegenų plovimui.
  Dar vienas teisingas guru pastebėjimas: “Sistema keičiama tuomet, kai ji neveikia, kai pasidaro atvirai parazitinė“. Mao ze dungas sakė trumpiau “Kuo blogiau – tuo geriau“. T.y. kuo sistema labiau sugedusi tuo geičiau ji subyrės. Bėda tik ta, jog per tą “byrėjimą“ kaip taisyklė labiausiai nukenčia eiliniai žmonės. O dabartiniai “veikėjai“ tomet gal jau sočiai gyvens Ispanijoje ar Amerikoje.

  Na ir aš čia labai daug prirašiau.

  Labos nakties

  Vladas

  Patinka

 9. Labas, Vladai 🙂 ,

  Ačiū už išsamų komentarą 🙂 . Tai ne skausminga, o aktualu..

  Aš žiūriu į situaciją kitaip, nes gaunu nemažai laiškų iš nusivylusių sistema žmonių. Galbūt, per arti priimu jų bėdas į širdį, bet kitaip negaliu, nes jaučiuosi ne tik individu, bet ir visumos dalis. Aš negaliu jų kaltinti dėl to, kad jie tinginiai ar negabūs, tiesiog žmonės tokioje situacijoje atsidūrė todėl, kad patikėjo sistema..

  Taip, kol ji sugrius, kentės visa visuomenė. Ir tai jau realybė: vadinamoji vidurinė klasė, ant kurios ir laikėsi sistema, pamažu nyksta, prispausta paskolų.

  Migruoti niekam negaliu patarti, juk žinau, kad daugelis važiuoja vergauti – turiu pažįstamų su gerais išsilavinimais, kurie dirba užsieniuose pagalbinius darbus. Juk tokia pati situacija yra visame pasaulyje. Be to, gal tai ir išeitis jauniems, vyresniam nėra paprasta važiuoti į niekur, metus namus. O tada kas liks čia?..

  Kurti savo verslą – mūsų dienomis ir su mūsų įstatymais nerealus patarimas, nes kol spėsi kažką sukurti, jau turėsi mokėti mokesčius. Be to, ne visi tam turi gyslelę..

  Taip ir gaunasi, kad į sunkią finansinę situaciją pakliuvusiam žmogui šiandien patarti nėra ką.. Liūdna, juk 21 amžius.. Ir tos teorijos apie lyderystę ir pozityvumą tokiame fone skamba sarkastiškai – žmonės dažnai valgyti neturi ką, ir klausimas jam aktualus ne kaip gyventi, o kaip su šeima išgyventi. Ir tai ne degradavę ar tinginiai, o darbštūs, išsilavinimą ar geras specialybes turintys žmonės.

  Dėl Vydūno – be pagarbos praeičiai esame lyg be šaknų. Tai žmogus, kuris visą savo gyvenimą dirbo tėvynės labui – ne tik žodžiais. Jo raštuose tiek išminties, kuri aktuali ir šiandien. Žinau, kad daugeliui tai neįdomu..

  Tiesiog aš nesijaučiu “kosmo“, man įdomi mūsų tautos praeitis, tautos filosofų mintys, tautos kilmė ir papročiai, tik sintezėje su praeitimi galiu pasijusti tautos dalimi, o taip pat gerbti kitas tautas.

  Teisingai guru parašė, įdomi diskusija 🙂 . Ir gal pilnatis paveikė, kad taip sureagavau 😉 .

  Gražaus visiems savaitgalio 😀 !!!

  Patinka

Parašykite komentarą

Įveskite savo duomenis žemiau arba prisijunkite per socialinį tinklą:

WordPress.com Logo

Jūs komentuojate naudodamiesi savo WordPress.com paskyra. Atsijungti /  Pakeisti )

Facebook photo

Jūs komentuojate naudodamiesi savo Facebook paskyra. Atsijungti /  Pakeisti )

Connecting to %s

%d bloggers like this: