Lietuva metraščiuose

Kaip įdomu skaityti senuosius geografinius ir etnografinius metraščius! Ypatingas pojūtis – tarsi prisiliestum prie protėvių laikmečio dvasios. Kiek įdomių metraščių yra išlikę iki mūsų dienų.. Nustebino, kad yra net kryžiuočių žvalgų smulkiai aprašyti Lietuvos keliai, ir kiek daug kaimų ir miestelių pavadinimų yra išlikę nepakitę iki šių dienų.. Garbė mūsų protėviams, kad nežiūrint didžiulių tuometinių grobikų pastangų, savo žemę ir kalbą lietuviai išsaugojo..

Man labai įdomūs žmonių ir papročių aprašymai, kuriais ir noriu pasidalinti.. Enėjui Silvijui 15 amžiuje Lietuva pasirodė kaip raistai, miškai, balos, ir tik žiemą, užšąlus vandenims, pravažiuojama. Aprašomas kunigaikštis Vytautas – kaip valdingas, griežtas ir nepaklusnus. Minimas ir keistas jo įsakymas – visiems Lietuvos vyrams nusiskusti barzdas. Beje, įsakymo įvykdyti nepavyko, nes to meto lietuviai lengviau būtų sutikę netekti galvų, nei barzdų.. Rašoma, kaip imperatoriaus Sigizmundo Vytautas buvo paskelbtas karaliumi, tačiau didysis kunigaikštis miręs anksčiau ir pasiuntinių su karūna nebesulaukęs..

Įdomus faktas buvo aprašytas Kramerio “De rebus Poloniae, XVI.“ Jame rašoma, kad Lietuvos kunigaikštis Vytautas išleido įsakymą, pagal kurį nubaustieji mirties bausme nusikaltėliai turėjo patys įvykdyti sau nuosprendį, nes jis neįsivaizdavo, kad niekuo dėti pašaliniai asmenys gali būti panaudojami ar verčiami žudyti žmogų. Šis įsakymas buvo toks keistas tiems laikams (ir mums, žinoma), kad apie jį rašė ir M.Montenis savo “Esė“..

Istorikas J.Dlugošas aprašo žemaičių pagarbų požiūrį į miškus ir visa, kas gyva. Rašoma, kad miškuose žmonės turėjo atskiroms šeimoms ir namams padalytų ugniaviečių, kuriuose apsirengę baltais ir iškilmingais rūbais, degindavo visų savo mirusių giminių kūnus kartu su žirgais. Taip pat ten aukodavo aukas (vaišes) dievams, ir ypač Perkūnui – taip prašydavo malonės. Žemaičiai aprašomi kaip stiprūs augaloti žmonės, tenkinęsi kukliu maistu. Pirkios buvo sulipdytos iš medžių ir šiaudų, platesnės apačioje, siauresnės viršuje, šviesa patekdavo per skylę viršuje..

Prancūzų didikas, riteris G. de Lanua aprašo 1413 metais aplankytą Vilnių – jam padarė įspūdį, kad pilis pastatyta ant labai aukšto smiltingo kalno, kuris sutvirtintas akmenimis, žeme ir mūru. Pilis visa padaryta iš medžio ir apsupta tik medine siena mūro pavidalo, o pilies papėdė apjuosta mūrine siena. Jis rašo, kad pilyje paprastai gyvena kunigaikštis Vytautas, Lietuvos valdovas, jis ten turi savo dvarą ir būstinę. Lanua pastebėjo, kad Lietuva yra kraštas, kurio didžioji dalis negyvenama, pilna ežerų ir didelių miškų. Pažymima, kad Lietuvos valdovas laiko garbės dalyku, kad nė vienas svetimšalis, atvykęs į jo kraštą, neturėtų jokių išlaidų, todėl liepia duoti jiems maisto ir saugiai lydėti po visą kraštą, be jokio užmokesčio.

Kitos XVII amžiaus kronikos, parašytos A.Gvanjini, plačiai pasakoja apie Lietuvą ir jos gyventojus. Apie valstiečius rašoma, kad jie turtingųjų labai išnaudojami, valdiniai kiekvieną dieną atlieka sunkias prievoles. Penkias dienas dirba ponui, o šeštą puola prie savo darbų: beveik visada ir sekmadienį nedykinėja, nes kaime niekas nešvenčia – aria, pjauna, kulia, sėja, akėja ir šienauja ir visus kitus darbus dirba. Jei kas paklausia, kodėl šventą dieną dirba, tai atsako: “O ar šventą dieną valgyti nereikia?“ Mokesčius ir duoklę duoda keturiskart per metus, o dar kasmet moka sunkų činšą..

A.Volanas, XVI amžiaus publicistas, aprašo lietuvių svetingumą – kaip išskirtinę dorybę. Jis rašo, kad vargu ar rastum kitą tokią tautą, kuri taip palankiai ir draugiškai žiūrėtų į visus gerus žmones ir taip bičiuliškai elgtųsi ne tik su savais, bet ir su svetimais. A.Volanas pabrėžia, kad į Lietuvą galima atvykti be didelių išlaidų ir su nemaža palyda, kadangi lietuviai mielai kviečia svečius į savo namus ir juos vaišina be atlygio. Ir bajorų, ir valstiečių namai vienodai visiems atviri ir labai svetingi. Nuoširdus kalbėjimas ir paslaugumas vieni kitiems laikoma įprastu dalyku..

Brauno pasaulio miestų atlase, išleistame 1576 metais, yra Vilniaus miesto atlasas ir aprašymas. Iki 1618 metų jis buvo pakartotinai išleistas įvairiomis kalbomis ir labai populiarus Europoje. Jame rašoma, kad namai mieste daugiausia mediniai, žemi, bet kai kuriose gatvėse, ypač Vokiečių ir Pilies, yra gražūs mūriniai namai. Aprašomi Vilniuje esantys dveji karaliaus rūmai, iš kurių vieni didžiuliai, o kiti su bokštais, matomi nuo kalno. Bažnyčios daugiausia mūrinės, yra ir medinių, pažymimas gražus Bernardinų vienuolynas. Apie miestiečius rašoma, kad jie neturi.. lovų ir to negana – minkštai miegoti laikoma nuodėme. Miegama ant suolo, o turtingesni ant jo pasikloja meškos kailį..

Įdomus Lietuvos vardo kilmės aprašymas G.Merkatoriaus (1595m) atlase. Jis rašo, kad Lietuvos vardas kilęs iš “lituo“ – signalinio medžiotojų trimito, rago ir triūbos – kadangi šiame krašte daug medžiojama. Tai labai platus kraštas, Lietuvos Didžioji Kunigaikštystė tuo metu padalinta į dešimt vaivadijų. Klimatas čia labai atšiaurus, ypač žiemą. Čia daug vaško ir medaus, taip pat žuvų. Lietuviai kitados garbino įvairias dievybes: ugnį, miškus, gyvates ir žalčius. Ugnį (žinyčia) kurstė ir garbino žynys. Miškus jie laikė dievų buveinėmis, o žalčius laikė namuose ir garbino kaip dievaičius.

Ir V.Sirokomlės, poeto ir istoriko (19 amžiaus), apkeliavusio ir aprašiusio daug Lietuvos miestų ir miestelių, lietuvių aprašymas. Jis rašo, kad lietuvis – aukštas, ilgakaklis, šviesiaplaukis arba šatenas (brunetų nėra) , mėlynakis, baltaveidis. Lietuvaitėms būdingas tas mielas įgimtas grožis, kurio neįmanoma apibūdinti: didelės mėlynos paprastų kaimo dukterų akys išraiškingos ir malonios, kasas pasidabina kaspinais arba gėle, ant kaklo nešioja madalionus, škaplierius arba gintarinius vėrinėlius. Lietuviai tvarkingi, darbštūs, valgyti mėgsta riebiai, todėl kiauliena – būtinas jų stalo patiekalas. Valgo ir šiupinį – patiekalą iš žirnių, dešros ir miežinių kruopų. Lietuviai namisėdos, prisirišę prie namų ir šeimos. Ramūs, užsidarę, taupūs, šeimos darnios. Jei pavadina bičiuliu, tada gali būti tikras, kad prireikus padės ir nepamirš lengvai žmogaus, kurį pamilo.

Žinoma, esama metraščiuose ir nepagarbių atsiliepimų, bet jie dažniausiai parašyti pavergėjų arba nemandagių prašalaičių.. todėl jų ir neminėsiu. Visi autoriai, gyvenę ilgiau Lietuvoje, paprastai apie mūsų kraštą atsiliepdavo geranoriškai 🙂 .. Tai džiugu 🙂 . Tikrai nenoriu nupiešti mūsų angeliukais – kaip ir visų tautų atstovai, turime ir mes būdingų tik mums ydų.. Bet šiandien mūsų liko taip nedaug, kad turime atsigręžti į tai, kas mus vienytų. Neveltui sakoma, kad ir didžiausios tautos iširsta ne tiek dėl išorinių poveikių, kiek pirmiausia iš vidaus – dėl tarpusavio kivirčų, rietenų ir nesutarimų..

Todėl.. žvilgtelkime kartais į praeitį – gal iš ten pasisemsime geranoriškumo vienas kitam, stiprybės ir orumo? 🙂

Kaip yra optimalu?

Kažkodėl tas “optimalu“ dažnai sukelia negatyvią reakciją, tarsi tame įžvelgtume apribojimus. Žodyne žodis “optimalus“ (lot.optimus – geriausias) apibrėžiamas kaip tinkamiausias, palankiausias, geriausias. Daug sąvokų gimė iš “optimalus“: tai optimizacija – geriausio varianto nustatymas, optimumas – palankiausių sąlygų visuma ir optimizmas – pozityvus santykis su realybe.

Kaip matome, tai yra tikslingos geriausio paieškos, tai nėra apribota ar apibrėžta, tai tiesiog kryptis. Todėl ir taikoma įvairiausiose gyvenimo srityse – bendravime, gyvenimo ritmo ir būdo paieškose, mityboje, santykyje su aplinka, valdyme.. visur. Stengiamės viską optimizuoti.. Bet tarsi kyla prieštaravimas – kas vienam gerai, kitam gali būti visai priešingai..

Atsakymus į tai pateikia psichonomika – mokymas apie dvasinius dėsnius ir gyvenimą pagal juos. Vienas pagrindinių egzistencinių principų yra veidrodinis atspindys arba hologramos principas. Materialiame pasaulyje tai jau įrodė fizikai, o dvasiniame – sukaupta žmonijos amžių patirtis. Apibrėžimas paprastas: mūsų gyvenimas yra mūsų dvasinės būklės atspindys, todėl norėdami keisti gyvenimą, turime keistis patys. Jei gyvenimas netenkina, turime jį optimizuoti 🙂 ..

Kokiu būdu vykdyti savo gyvenimo optimizavimą, turime nuspręsti patys. Yra bendri principai, siekiamybės, bet kiekvienas iki jų prieiname savu keliu dėl vienos paprastos priežasties – visi esame unikalūs ir labai skirtingi. Kiekvienas iš mūsų valdo savo gyvenimą, tik kažkas tai daro gerai, kažkas – prastai. Svarbiausias dalykas – pajusti, suprasti savo siekiamybes, nes šis supratimas yra aukščiau žinių.

Jei žinome savo kelią, tai ir sėkmė, ir nesekmė ves į priekį – jei taisome savo klaidas, tai jau ne klaidos, o patirtis. Psichonomika akcentuoja savo individualumo suvokimą – tai bene svarbiausias suvokimas, norint pasiekti savirealizacijos. Todėl patariama visada vertinti patiems, kokie esame ir ką darome. Kai laukiame kitų vertinimo, mes atiduodame jiems teisę mus valdyti. Mes kuriame nerimą ir beprasmišką jaudulį, kai matuojame savo sėkmę kitų pagyrimais ar peikimu.

Svarbus optimalumo svertas – mokėjimas atskirti Tuščia nuo Tikro. Psichoterapeutas E.Cvetkov rašo: “ Tikro savybė – patikimumas, tuščio – nepatikimumas. Tikra – tai informacija, kuria galima tikėti, tai žmogus, kuriuo galima pasitikėti. Įvykdytas pažadas, laiku užsivedantis ir važiuojantis automobilis. Tai nurodymas, kuris įvykdytas, išgirstas ir suprastas žodis.. Tikra – tai, kas duoda rezultatą“.

Ir tuščio apibūdinimas: “Tuščia – tai melaginga informacija, nepatikimas partneris, išdavęs draugas, tingus darbuotojas, nesąžiningas valdytojas, neišpildytas pažadas, ir, žinoma, neužsivedantis ir nevažiuojantis automobilis 🙂 .. Jeigu nors vienas elementas mūsų sumanytame darbe turės “tuščio“ savybes, tai visos pastangos bus bergždžios… Kai kažkas nesiseka, ieškokite “tuščia“ elemento“.

Taip pat pabrėžiama, kad iš Tikro ir Tuščio derinio gimsta “Tuščia“.. Ir pirmiausia patariama atskirti savyje šiuos tikro ir tuščio elementus. Iš tiesų, priverčia susimąstyti – kiek gyvenime tuščios veiklos, kalbų, minčių, kiek nerezultatyvaus erzelio ar veiklos dėl “pliusiuko“.. O kai daug tuščio gyvenime, tai sunku net įsivaizduoti optimalumą, nes optimalumas pirmiausia – harmonija, kurioje negali būti netikslingos ir nerezultatyvios veiklos, nes tai sąveika. Kai nėra sąveikos, gimsta chaosas.

Tai dar galima palyginti su kieta ir tuščia ertme – jei statome namą, visos plytos turi būti pilnavidurės ir kietos, nes jei nors kelios bus tuščiavidurės, pastatas anksčiau ar vėliau sugrius. Todėl kiekvienam žmogui, sunkiai pasiekiančiam ar nepasiekiančiam savo tikslų, verta susimąstyti – pirmiausia, ar tai tie tikslai, ar mūsų mintys ir veiksmai tikslingi, produktyvūs?

Labai įdomūs ir optimalaus bendravimo principai: yra žmonės, buvimas šalia kurių ardo mus, bet tai nereiškia, kad jie blogi. Tai reiškia, kad buvimas šalia jų ardo mus. Taip pat yra žmonės, buvimas šalia kurių daro mus stipresniais. Bet tai nereiškia, kad jie geri, tai tereiškia, kad buvimas šalia jų daro mus stipresniais. Todėl patariama būti atidiems: pirmųjų vengti ir stengtis bendrauti su antraisiais. Jei taip nesigauna, tuomet geriau apskritai vengti draugysčių.. Sekinantys santykiai atima jėgas, gyvenimo džiaugsmą ir sveikatą.

Jei susiginčijame, patariama nusileisti – tam, kad susilpnintume pasipriešinimą. Reikia suprasti, kad besiginčijantis yra prašytojas – jis tokiu būdu siunčia signalą, kad jo argumentais susidomėtų, atkreiptų į jį dėmesį. Jis jaučiasi silpnas, jam reikia jo stiprybės patvirtinimo. Todėl venkime ginčų ir netapkime kvailystės, kuriai nebus galo, bendrininkais. Ignoravimas – geriausias būdas nutildyti trokštantį ginčų. Optimalu yra dialogas ir susitarimas, bet ne ginčas.

Ir taip visose gyvenimo srityse – tai, kas yra optimalu, mums yra tiesiog naudinga, sveika ir tinkama. Netinkama tai, kas ardo mus ir mūsų aplinką. Kai elgiamės optimaliai, mes kuriame harmoniją – kuo daugiau harmonijos mūsų gyvenime, tuo daugiau energijos, kuo daugiau energijos, tuo geresnis santykis su savimi, aplinka, pasauliu. Juokaujama, kad tik žmogus “moka“ būti nelaimingas, niekas gamtoje to nemoka 🙂 ..

Bet juk galime išmokti būti laimingais, tiesa? Neveltui nuolat ieškoma aukso vidurio, harmonijos, tobulų proporcijų, stebuklingų taisyklių į sėkmę – gal tai yra optimalumo paieškos? Per klaidas ir atmetimą, turbūt, ir keliaujame link optimalumo? Ir nuo pesimizmo link optimizmo 🙂 ? Kaip jūs manote?

Vyrams apie moteris :)

Galime svarstyti kaip norime, bet šventė moterims yra gėris 🙂 . Tiesiog daugiau šypsenų, saulėtos nuotaikos, pavasarinių gėlių, ir visiems nuo to smagu 🙂 . Galime kiek telpa diskutuoti apie nūdienos pasaulio vyriškumą ir kietumą, bet.. panagrinėję giliau, aiškiai matome: šalia kiekvieno ryškaus valdovo visada buvo ne mažiau ryški jo moteris 😉 .. Prisiminkime istoriją – taip yra nuo pradžių pradžios iki mūsų dienų 🙂 ..

Apie tai yra pasakojimas – apie mūsų laikų vieną prezidentą.. pavardžių neminėsime, nes galima įterpti, ko gero, bet kurią 🙂 .. Taigi, tas prezidentas su žmona keliavo po savo šalį ir sustojo vienoje degalinėje papildyti degalų. Pamatęs garbius svečius, tuoj prisistatė degalinės vadovas. Prezidento žmona atpažino savo buvusį draugą, jie pasišnekučiavo. Tai labai pralinksmino prezidentą ir kiek vėliau jis tarstelėjo savo žmonai: “Na, kaip tu manai, kas tu dabar būtum, jei būtum ištekėjus už savo draugo – benzino kolonėlės viršininko?“ Jo žmona nė nemirktelėjus atsakė: “Prezidento žmona“.. 🙂

Štai taip – moters galia neišmatuojama.. Savo intuicija ir palaikymu ji gali padėti vyro protui išsiskleisti, atverti jo geriausias savybes, lygiai kaip ir vyras gali padėti moteriai išreikšti jos geriausias savybes.. Moters intuicija – neįtikėtinas pojūtis, nuolat primenantis moteriai, kad ji teisi (nepriklausomai nuo to, teisi ji, ar ne) 🙂 .. Ko gero, dėl šios priežasties Kūrėjas ir sutvėrė moterį po vyro, nes nenorėjo klausytis jos patarimų, kurdamas vyrą 🙂 .. Apie moters sutvėrimą taip pat yra šmaikštus pasakojimas:

..Sutvėręs vyrą, Kūrėjas susimąstė – iš ko sukurti moterį? Tai turėjo būti.. kažkas ypatingo, kitokio, nei vyras, todėl jis pasitelkė ne molį, o daugybę įvairiausių medžiagų. Tai buvo: žiupsnelis saulės spindulių, aušros kerinčios spalvos, truputis mėnulio mįslingumo, gulbės grožis, švelni pūkų šiluma, deginanti saulės kaitra, ledo trapumas, magneto pritraukianti galia, pavasario šakelių lankstumas.. Sumaišė visa tai Kūrėjas, pasvarstė, ir pridėjo aštrumui: šaltą žvaigždžių žvilgesį, debesų ašaringumą, lapės gudrumą, kiškio bailumą, tigrės pavydą…

Šiam ypatingam kūriniui Kūrėjas suteikė nuostabią formą ir įkvėpė gyvybę.. taip gimė Moteris.. Kūrėjas supažindino vyrą su žaviuoju savo kūriniu, ir.. pamatęs, kad vyras žado neteko iš nuostabos, pridūrė: “Mylėk ją tokią, kokia ji yra ir nesistenk jos perdaryti – vis vien nieko nesigaus – labai jau ji įvairialypė.. Būsi laimingas su ja ar kankinsies – priklausys nuo tavęs. Tik tavo meilė atvers jos gražiausias savybės, ir tik tavo nemokšiškas elgesys pažadins “aštriąsias“ savybes“.. 🙂

Taigi, suprasti moterį – bergždžias reikalas, ją reikia tiesiog mylėti. Todėl ir sakoma, kad yra du būdai valdyti moterį, bet.. jų niekas nežino 🙂 .. Todėl – mylėkite jas, kaip patarė Kūrėjas, ir jos mylės jus. Ir niekuomet neveskite moters, su kuria galima gyventi.. veskite tą, be kurios negalima gyventi 🙂 ..

Nes be Meilės moterys pavirsta karžygėmis, o tuomet – matriarchatas.. Žinote, kaip tai atrodo? Matriarchatas yra tuomet, kai jūs pykstatės su savo žmona, o ji nusisuka į sieną ir lyg niekur nieko užmiega, ir .. pradeda knarkti, o jūs, apsipylęs ašaromis pasiimate vaikus, ir – pas tėtį 🙂 .. Nekoks vaizdelis, tiesa? Todėl – mylėkite, kaip Kūrėjas moko, tuomet mylės ir jus 🙂 .

Vyras aiškiai žino savo pagrindinius siekius, kuriuos įvykdęs, gali ramiai pasimėgauti savo veikla: pasodinti medį, pastatyti namą, užauginti sūnų.. O ar jis susimąsto, kad moteris paskui visą gyvenimą laisto tą medį, tvarko ir gražina pastatytą namą ir auklėja, iki suaugs, sūnų?.. Be to, moterys puikiai išmano ir vykdo keturis aritmetinius veiksmus: dalinasi guoliu su savo vyru, daugina giminę, prideda sau grožio ir.. minusuoja savo metus 😉 . Todėl.. jei jos pavargsta nuo savo nesibaigiančių rūpesčių ir prašo patarimo – išklausykite, joms reikalingas ne patarimas, o palaikymas..

Nepamirškite ir jos silpnybių.. Moterys, be abejonių, moka saugoti paslaptis, bet.. prieš tai susitarusios.. Ir kad veidrodis – tai toks įrankis, kurio dėka moteris nuolat vėluoja 🙂 .. Ir, nepykit, bet dažnai už vairo moteris lyg žvaigždė danguje: jūs ją aiškiai matote, o ji jūsų – ne.. Ir.. negirkit kitų moterų jos akivaizdoje, nes ji turi žinoti, kad jums ji – pati gražiausia.. Yra toks posakis: graži moteris džiugina vyro akį, o negraži – moters.. Ir nors visi žinome, kad negražių moterų nėra, bet kiekvienoje moteryje “įdėtas“ savotiškas grožio skanavimo refleksas, kuris suveikia automatiškai, sutikus kitą moterį 🙂 ..

Štai tokios jos – mielos, švelnios, rūpestingos, atsakingos, išmintingos ir.. stiprios, nors kartais atrodo trapios – draugės, mylimosios, žmonos – nuostabios Moterys.. Šiandien odė joms 🙂 . Nepamirškime: gero vyro gera žmona, (ir, atvirkščiai, žinoma) 🙂 .. Mes esame šiame nuostabiame pasaulyje tam, kad mylėtume, įkvėptume ir papildytume vieni kitus 🙂 ..

Su šventėmis! 🙂

Norų pildytojo laiškas :)

Pasirodo, yra tokia pareigybė dangiškoje kanceliarijoje 🙂 . Ir jų yra daug, tų mūsų norų pildytojų.. Nuo vieno iš jų gavau smagų laišką 🙂 . Padrąsinantį, privertusį susimąstyti ir.. labai tinkantį prie mano pamėgtų alegorinių pasakojimų. Mielai pasidalinsiu, nes toks buvo jo noras 🙂 . Taigi – norų pildytojo laiškas:

“Sveiki, aš norų pildytojas 🙂 . Jūs teisingai supratote – aš, kaip ir mano kolegos, pildau žmonių norus. Ne, aš ne angelas 😉 , aš – vykdytojas tiesiogine žodžio prasme – norų vykdytojas. Sukurtas esu nuo Laiko Pradžios. Ir nors uoliai dirbu savo darbus, bet keiksnojate mane dažnai.. Atseit – užsakote viena, o gaunate visai kita, arba nesulaukiate užsakymo įvykdymo. Štai ir noriu paaiškinti, kodėl taip gaunasi, todėl pateiksiu pavyzdžių iš savo praktikos…

Štai kartą užsakė sau vyras žmoną. Mintys jo buvo kilnios: “Aš vesiu, ir mes padėsime vienas kitam kovoti su gyvenimo sunkumais, rūpinsimės, palaikysime vienas kitą nelengvą minutę, o ir senatvėje ligoje bus kam vandens paduoti…“ Pagrindinis noras aiškus – vesti. Na, bet kam tie keisti papildiniai – “kovoti su gyvenimo sunkumais… nelengvą minutę… senatvėje ligoje…“ Kam?! Aš norą įvykdžiau – juk toks mano darbas, atsakyti negaliu. Tik va dabar jis keikia likimą, keikia žmoną ir save, nes visas gyvenimas virto kova, sunkumais, o dar ligos… Bet juk taip užsakė!..

Jūs supratote? Mes vykdome paraidžiui – toks mūsų darbas… Kad būtų aiškiau – dar vienas mano darbo pavyzdys. Jauna mergina svajojo apie meilę. Graži svajonė, bet kokia…: “Noriu beprotiškos meilės, kad viską pasaulyje pamirščiau, kad dienos nebūtų viena į kitą panašios, kad jis akių nuo manęs neatplėštų, kad mylėtų mane labiau už viską ir nė per žingsnį nepaleistų…“ Taip karštai norėjo… Užsakyta – padaryta. Parinkau jai aistringą pietietį – gražuolis, karštakraujis, aistringas… Pamatytumėt, į ką ji dabar panaši! Jis jos juodai visiems pavydi, seka ją, nuolat meilės įrodymų reikalauja – žinoma, meilė beprotiška, vien aistros, bet laimės mažai… Štai ir keikia moteris likimą – bet juk toks jos užsakymas buvo…

Arba kitas pavyzdys: moteris, kuri kažkodėl mano esanti nepatraukli, kiekvieną dieną karštai meldžia: “O Dieve, taip noriu artimo žmogaus! Tegul bent koks – plikas, kreivakojis, gal ir senas, bet tik savas būtų… Tegul ant sofos su laikraščiu, kad tik vyras namuose! Prašau, labai prašau…“ Toks nuoširdus ir tyras prašymas – tiesiai į dangų 🙂 – išpildžiau… O dabar pagalvokite – na, kokia moteris jausis laiminga, kai namuose ant sofos nuolat guli plikas kreivakojis senukas su laikraščiu, ir dar nuolat dėmesio reikalauja? O juk taip prašė, taip detaliai nupiešė savo svajonę…

Taigi, norai pavojingas dalykas, kaip matote! Žmonės sugeba ne tik sau neįtikėtinų dalykų užsisakyti, bet ir savo artimiesiems įperša keisčiausių minčių, kurios paskui tampa užsakymais mums. Štai tėvas sako sūnui: “Netikėli… Aš tavo metuose jau… O tau galvoje vienos kvailystės… Būsi visą gyvenimą nevykėliu.“ Kaip galima tokių dalykų linkėti? O jei sūnus ims ir patikės tuo, ką sako tėvas? Tuomet tėvo žodžiai taps sūnaus noru, ir man teks vykdyti štai tokį “dvigubą“ užsakymą… Vykdau, o taip norisi tėvo paklausti, kam jis tokius norus vaikui skiepija… bet juk nesupras, sakys, kad to nelinkėjo, kad tik norėjo kaip geriau… O pas mus svarstymų nėra – ką užsakai, tą ir gauni…

Arba dar įdomesnis užsakymas – pusamžė moteris nusprendė “nusimesti“ gyvenimo naštą. Vaikai užaugo, vyras nuvargino savo pasyvumu – be jos komandos net arbatos neatsigeria… Sumąstė moteris: “Pakaks, noriu būti silpna moterimi! Aš jau savo atidirbau, pavargau, tegul dabar namiškiai aplink mane sukasi“. Taip nuoširdžiai prašė… įvykdžiau – prisišaukė chronišką ligą, nusilpo, guli lovoje, artimieji pasisuka aplink, bet juk visi turi savų reikalų, be to, jie tokių dalykų neužsakė… Pagulėjo metus moteris, pabuvo silpna, ir kadangi laiko turėjo į valias, nusprendė pakeisti norą – užsisakė sveikatą… Pasveiko, dar labiau gyvenimą ir artimuosius pamilo, dabar dar ir žmones moko, kaip sveikai gyventi ir artimuosius besąlygiškai mylėti 🙂 …

Norai, troškimai, ketinimai… Dabar suprantate, kaip svarbu tiksliai žinoti, ko norite? Jei jūs nuolat galvojate apie kažką, o jei dar detalizuojate, tuomet mes būtinai tai išpildom. Net jei nuolat galvojate apie nemalonius dalykus, tai savo pastoviomis mintimis juos stiprinate, o kai atsitinka kažkas nemalonaus, sakote: “Aš taip ir žinojau, aš taip ir galvojau…“ Iš tiesų tokiu atveju turėtumėte sakyti: “Aš taip ir užsakiau, aš taip ir sugalvojau“ … Taigi, norų vykdytojų patarimas jums: jei ateina į galvą bloga mintis, vykite ją šalin arba paverskite teigiama 🙂 …

Neturite kartais ir kantrybės išlaukti… Supraskite: kol mūsų kanceliarija viską patikslina, suveda visus veikėjus, prideda jūsų pastangas, tai gali tekti ir palūkėti. Nesigauna kažkas gyvenime, tai tuoj pradedate murmėti: “Na ir nereikia, nieko nesigauna, nelabai aš ir norėjau…“ – kas gi tokį užsakymą vykdys, kurio jums jau nesinori? Mokykitės mąstyti ir veikti kryptingai, tikėti ir laukti, juk mes čia dirbame tik jums, toks mūsų darbas – vykdyti jūsų norus 🙂 .

Taip pat nepamirškite, jei turite lūkesčių su kitais žmonėmis – tokie norai išpildomi tik tuomet, kai jie sutampa. O kaip kitaip – juk visi turite laisvą valią 🙂 … Laimė – subtilus dalykas, įvairialypis, todėl aš nuoširdžiai patariu: prieš tai, kai pareikšite savo norą, gerai pagalvokite, ar iš tiesų to norite, kitaip… įvykdysiu, ir teks gyventi su tuo, ką gausite 🙂 .

Kažkoks išminčius pasakė: “Bijokite savo norų, nes jie turi tokią savybę – išsipildyti“. Teisus buvo šis protingas žmogus, bet jau seniai jis tai pasakė… Žmonija subrendo, todėl aš jums šiandien kitaip pasakysiu: nebijokite savo norų, turėkite daug gražių norų. Supraskite, pajuskite, ko tiksliai norite šitame gyvenime – ar atneš jūsų norai laimę jums ir jūsų artimiesiems? Tiesiog mokykitės norėti teisingai 🙂 , ir viskas jūsų gyvenime eisis kuo puikiausiai! O aš, norų pildytojas, o ir visa pildytojų komanda, visa tai įgyvendinsime geriausiu būdu, visu 100 🙂 ! “

(Pagal nežinomo autoriaus alegoriją, vertė ruvi.lt)

🙂 Štai toks nuotaikingas laiškas 🙂 . Kaip jis jums patiko? 😉

🙂 Gero visiems artėjančio savaitgalio 🙂 !!!

Mūsų dorybės :)

Rašydama apie “vampyrus“ – žmones, kurie savo elgesiu išmuša mus iš pusiausvyros, surinkau, turbūt, visus nepatraukliausius žmogaus elgesio tipus. Tuomet DNR komentaruose parašė, kad tai įdomu, bet dar įdomiau – ar įmanoma būtų surašyti teigiamus žmogaus bruožus? Ieškodama dorovės apibūdinimo radau jų tiek daug, kad negaliu nepasidalinti 🙂 .

Matyt, esame įpratę (ar pratinami) matyti neigiamus dalykus, tuo tarpu teigiami – tarsi savaime suprantami.. Man taip pat norisi turėti tokį dorybių siekiamybių sąrašėlį, tokį.. detalų, išsamų, aiškų. Kas blogai, mes visi žinome, o teigiami bruožai tarsi susiveda į vieną žodį – “geras“. Pasirodo, “geras“, kaip ir negatyvus, turi daug atspalvių, po žingsnelį vedančių link dorovės 🙂 .

Pirmoji dorybių sąraše – atsakomybė. Tai pirmiausia supratimas apie tai, kad visi veiksmai turi pasekmes. Kai turime tokį supratimą, esame atsakingi už tai, ką darome, nes suprantame, ką darome. Atsakomybė neriboja, kaip gali pasirodyti iš pirmo žvilgsnio, nes žmogus įsipareigoja tam, ką tikrai gali padaryti, ir todėl laisvai valdo savo laiką ir resursus.

Sąžiningumas – pirmiausia su pačiu savimi. Būti sąžiningu reiškia kalbėti tai, ką galvojame ir daryti tai, ką kalbame. Tai aiškus suvokimas, kas vyksta mūsų sieloje – būti tuo, kuo esame, ir nesistengti atrodyti kažkuo, kuo nesame.

Ramybė – tai nesiblaškymas ir vidinės energijos balansas. Ramybė – tai vidinė tyla, kurioje galima išsaugoti tyrus jausmus ir pojūčius. Ramybė prasideda mūsų protuose. Tik ramus protas kuria pozityvias, tikslingas, kūrybingas mintis, kurios įtakoja mūsų elgesį.

Išmintis – tai žinių ir patirties lobynas, išvados iš gyvenimo pamokų. Aiškus bet kokios situacijos matymas: matoma tai, kas svarbiausia ir daroma tai, kas reikalinga. Sąmoningumas ir sugebėjimas laisvai naudotis patirtimi, žiniomis ir intuicija kasdienybėje ir kritinėse situacijose.

Tikslumas – reiškia būti reikiamu laiku reikiamoje vietoje, tinkamu laiku pereiti nuo vieno etapo į kitą. Kai veikiame tiksliai, mes išsaugome vidinę jėgą ir ramybę. Tuomet mes viską atliekame laiku (valdome savo laiką), ir pereiname nuo sprendimo iki veiksmo neskubėdami ir labai tiksliai. Jei veikiame pernelyg greitai, tuomet nesuvokiame perėjimo ribos iš vienos veiklos į kitą ir.. bėgame ratu. Todėl geriau lėčiau, bet tiksliai ir sąmoningai.

Lankstumas – proto ir veiksmų – prigimtinė savybė, dažnai su amžiumi prarandama, įtakojant šablonams ir įsitikinimams. Kai reaguojame į situacijas be nusistatymų, sąlygotumų ir baimės, mes turime daugiau sprendimų ir galimybių jas išspręsti. Budistų garsus palyginimas: lankstus nelūžta, jis išsilenkia, palinksta, bet po audros tęsia savo augimą į viršų, nes išlieka..

Savidisciplina – reiškia sekti tuo, kas palaiko tvarką ir harmoniją gyvenime ir atsisakyti to, kas ardo ir išbalansuoja. Savidisciplina padeda mums tvirtai stovėti ant kojų visose gyvenimiškose situacijose, kokios jos bebūtų. Tai tarsi išugdytas vidinis balsas, kuris apsaugo mus nuo mūsų pačių silpnybių, aplinkinių silpnybių, ir padaro mus laisvais. Disciplinuotas žmogus sugeba atsisakyti nenaudingų dalykų, nukreipti savo energiją reikiama linkme ir pasiekti aukščiausios savirealizacijos.

Kuklumas – dvasios didybės ženklas. Būti kukliu reiškia mokėjimą palaikyti savigarbą ir orumą, taip pat gerbti aplinkinius žmones. Pasirodo, tai paprastas būdas gerbti vienas kitą, nerėkiant apie išskirtinimą. Kai suprantame savo unikalumą, tuomet gerbiame kitų žmonių unikalumą. Tada netenka prasmės rungtyniauti, nes unikalumas jau yra išskirtinė savybė. Kai tai suprantame, tampame kuklūs 🙂 ..

Džiaugsmas, džiaugsmingumas – tai mokėjimas džiaugtis gyvenimu ir vertinti jį. Tai mokėjimas matyti galimybes augimui pasitaikančiose kliūtyse gyvenime. Sugebėjimas matyti gera savyje ir aplinkiniuose. Stebėtis, žavėtis gyvenimu, grožėtis, būti geranorišku, dėkingu, nuoširdžiu ir atviru. Neveltui džiaugsmą vadina geruoju “magnetu“ gyvenime – jis pritraukia tik geriausia 🙂 ..

Gerumas – tai gebėjimas suprasti ir priimti žmones tokius, kokie jie yra. Sakoma, kad geroje širdyje visada gyvena meilė, atleidimas ir stiprybė. Priimdamas žmones tokius, kokie jie yra, geras žmogus nejaučia negatyvių jausmų. Jei kažkas elgiasi netinkamai, tai gero žmogaus nuoširdūs jausmai padeda tokiam žmogui keistis į gera. Gerumas gimsta iš meilės, o meilė – vienijanti ir harmonizuojanti jėga.

Paprastumas – tai sugebėjimas jaustis gerai netikėtose ar sudėtingose gyvenimo situacijose. Tai reiškia savo nepasitenkinimu ar blaškymusi nedaryti situacijos dar sudėtingesne – sugebėjimas išlaikyti ramybę. Paprastumas padeda teisingai elgtis įvairiose situacijose, su įvairiausiais žmonėmis, bet kokioje aplinkoje ir elgtis natūraliai – taip, kaip ir dera tai situacijai. Paprastumas – išminties ir atviros širdies savybė.

Tokios ryškiausios mūsų dorybės. Taip gera apie tai rašyti 🙂 .. Jų yra ir daugiau, kurios papildo mano aprašytas: tai besąlygiška meilė, pagarba, nuoširdumas, kilnumas, kantrybė, altruizmas, orumas, lengvumas, atvirumas, bendruomeniškumas, tikėjimas, laisvė.. Dar labiau nudžiugino, kai rašydama pagalvojau, kad dauguma žmonių iš tiesų turi net po kelias dorybes – nuostabu 🙂 ..

Taigi, esame ne tik “blogiukai“, turime labai daug puikių savybių 🙂 . Tik.. kažkodėl esame labiau linkę matyti negatyvius dalykus.. Įdomu, kodėl? 🙂

Dorovė

Mūsų laikais ši sąvoka dažniausiai siejama su religija ar filosofija, todėl kasdieniniame gyvenime retai prisimenama. Kažkas.. lyg senamadiško, archaiško, šiandien sunkiai pritaikomo gyvenime. Pasirodo, neveltui tai buvo filosofų labiausiai nagrinėjama sąvoka, o ir visų religijų ir mokymų skiepijamas doras elgesys, nes dorovė yra svarbiausias žmonijos įstatymas. Ir tai ne tušti filosofų išmąstymai ar mokymų skleidėjų prasimanymas, tai bendražmogiškas elgesio principas, paremtas stebėjimais ir išvadomis iš žmonijos patirties.

Humanitariniai – socialiniai santykiai gali vystytis ant tinkamo arba netinkamo pasirinktų vertybių pagrindo. Pasirinktos vertybės ir pasaulėžiūra kuria idealogiją, o idealogija kuria ekonomiką. Praėjusių amžių koncepcijos – materialistinės, jos nepagrįstos dvasinėmis vertybėmis. Na, o atitrūkusios nuo dvasingumo koncepcijos visada yra grįstos manipuliacijomis ir naudos siekimu. Kai neteisingi elgesio motyvai, tai ir – logiška – neteisingi ir veiksmai. Jie neša nerimą, įtampą ir suvokimą, kad “kažkas vis ne taip“ – tai ir yra neteisingų pasirinkimų pasekmės.

Dabar daugelis mūsų supranta, kad trūksta dvasingumo mūsų gyvenime, bet ko trūksta konkrečiai – įvardinti sunku. Daug šiuolaikinių žmonių apskritai neturi aiškios pasaulėžiūros, todėl vyrauja chaosas. Dorovė – dvasinė kategorija, todėl ją sunku apibrėžti žodžiais, tai intuityvus kiekvieno žmogaus pojūtis, pasireiškiantis kaip sąžinės balsas (arba gėda), ir įtakojantis žmogaus veiksmus.

Jei vertybių pagrindu pasirenkama aukščiausia vertybė – dorovė, tai rezultatai visada bus teigiami, o jei ne, kenčiame nuo netobulų pasirinkimų.. Dorovės principai labai paprasti: nekenkti sau; nekenkti kitiems; nekenkti gyvajai ir negyvajai gamtai. Šių nuostatų laikymosi visiškai pakanka, kad žmonija sukurtų seniai išsvajotą santvarką, kurioje būtų laimingi visi žmonės, nes šis įstatymas galiotų visoms žmonijos veiklos sritims: tarpusavio santykiams, politikai, religijai, mokslui, teisei, kultūrai, ir bet kuriai kitai veiklai.

Atrodo taip paprasta, bet kaip tai pasiekti? Juk didžioji žmonijos dalis nesilaiko net pradinių doros formų (kenkia sau), o apie aukščiausią dorovę dažnai neturi supratimo.. Tam, kad žmonija pradėtų mąstyti aukštesnėmis (dorovės) kategorijomis, mes turime nustoti mąstyti žemo sąmoningumo kategorijomis – turi pirmiausia keistis ir šviesėti visų mūsų mintys, mąstymas. Mes negalime pakeisti gyvenimo, nepasikeitę patys.

Bet kodėl mes mąstome tomis žemomis sąmoningumo kategorijomis? Tai skatina vyraujantis informacinis chaosas ir peršamas destruktyvus mąstymas – mes nesuprantame, kas yra tikrosios vertybės. Galiausiai, laikui bėgant, mes nepastebime pasikeitimų ir nuosmukio, nes tyras veikimo paskatas įvairūs suinteresuoti interpretatoriai nuolat stengiasi “pritempti“ prie savo tikslų ir manipuliacijų.. Įkliuvame kaip tos muselės į barščius..

Tuo tarpu dorovės poreikis tarsi įrašytas į kiekvieno mūsų širdį: žmonės kažką gerbia ar peikia, bet nėra nė vieno, kuris garbintų melą, apgaulę ar neteisingumą – visi gerbia tiesą ir sąžiningumą. Kiekvienas jaučiame gėdą ar sąžinės priekaištus, jei pasielgiame blogai. Sąžinės budrumas jau pats savaime pajungtas tam, kad siektume dorovės. Ir pirmasis žingsnis link jos – atsakingumo vystymas.

Evoliucijos psichologija tvirtina, kad mokėjimas būti atsakingais išmokys žmoniją būti dorais ir gerokai kilstels žmonijos evoliuciją ir vystymąsi. Savo neatsakingumu žmonės kenkia tiek sau, tiek ir aplinkiniam pasauliui. Jei visi žmonės bus atsakingi, tai dorovės klausimai atkris savaime. Todėl turime ugdyti savo ir savo vaikų atsakomybę už savo veiksmus – suprasti, parodyti, kad kiekvienas veiksmas turi vienokias ar kitokias pasekmes, kad doras elgesys atneša gėrį visiems.

Visų laikų išminčiai dorovę laikė svarbiausiu dalyku gyvenime. Aristotelis sakė: “Kas materialinėje srityje žengia pirmyn, bet atsilieka dorovėje, tas greičiau žengia atgal, o ne pirmyn“. Mąstytojai pripažino, kad visuotinė tvarka neįmanoma be visuotinės doros. Į klausimą, ko reikia, kad žmogus būtų doras, Seneka atsakė: “Noro“. Mūsų šviesuolis Vydūnas pritarė: “Nėra žmogui geresnių kelrodžių už dorybių ugdymą“.

Teigiama, kad žmonija tobulėja tik dorųjų dėka, kurie veda paskui save savo pavyzdžiu.. Kančia ir žemas sąmoningumas tėra primityvios, žemos proto būsenos – netobula tobulumo išraiška. Vadovaukimės gyvenime dorovės principais, ir mūsų visų tobulėjimas ir tobula išraiška bus užtikrinta 🙂 ..

Kaip jūs manote?